(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

Mae gwaith yn cychwyn ar gynllun atal llifogydd gwerth £700,000 a fydd yn helpu i ddiogelu cartrefi a busnesau yn Felinheli.

Mae’r prosiect Cyngor Gwynedd yn cael ei ariannu ar y cyd gan y Cyngor a Llywodraeth Cymru. Bydd y Cynllun Diogelu Llifogydd ar Glan y Môr yn y pentref yn darparu lefel well o ddiogelwch i gartrefi, busnesau a’r briffordd rhag llifogydd llanw, gan gynnwys y risg a achosir gan lefelau’r môr yn codi.

Meddai’r Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd gyda chyfrifoldeb am adran YGC y Cyngor sy’n rheoli’r prosiect: “Rydw i’n falch iawn fod cyllid wedi ei sicrhau ar gyfer y prosiect pwysig yma yn Felinheli. Mae’r ardal yma o’r pentref wedi cael llifogydd o’r Fenai sydd gerllaw ac mae hyn wedi achosi risg i eiddo yn yr ardal.

“Bydd y cynllun yma yn golygu adeiladu morglawdd newydd, wedi’i osod yn ôl o’r draethlin – ochr yn ochr â ffordd Glan y Môr ei hun. Mae gwaith i wella draenio ar waelod Ffordd Pen Ceunant hefyd yn rhan o’r prosiect.

“Ymgynghorwyd â pherchnogion eiddo lleol ac rydym wedi rhannu gwybodaeth gyda nhw trwy gydol y cam dylunio a chynhaliwyd digwyddiad ‘cwrdd â’r contractwr’ yn y pentref yn ddiweddar a fynychwyd yn dda gan breswylwyr. Rydan ni’n sylweddoli fod y gwaith adeiladu sydd ar fin cychwyn yn debyg o achosi peth anghyfleustra tymor-byr, ond rydym yn grediniol y bydd trigolion yn elwa pan fydd y gwaith wedi ei gwblhau.

“Rydan ni i gyd yn ymwybodol o’r stormydd diweddar sydd wedi cael effaith mor sylweddol ar gymunedau, a chydag effeithiau newid hinsawdd mae achosion o lifogydd yn fwy tebygol yn y dyfodol. Mae’n dda felly gweld gwaith yn cychwyn ar gynllun diogelu rhag llifogydd yn Felinheli a fydd o Gymorth i bobl yn y gymuned leol.”

Meddai’r Cynghorydd Gareth Griffith, sy’n cynrychioli’r Felinheli ar Gyngor Gwynedd: “Fel aelod lleol, dw i’n falch iawn o weld y gwaith yma yn bwrw ymlaen. Mae pobl sy’n byw yn yr ardal yma o’r Felinheli wedi gweld dwr yn dros drosodd o’r Fenai ac mae’r stormydd diweddar lle mae eiddo mewn ardaloedd eraill o’r wlad wedi dioddef llifogydd yn ein hatgoffa ni i gyd am yr effaith mae llif dwr yn gallu ei gael ar gartrefi pobl.”

Cwmni adeiladwaith OBR o Dalwrn, Ynys Môn, yw’r contractwyr penodedig. Roedd y gwaith i fod i ddechrau ar y safle o ddydd Llun, 10 Chwefror, ond mae effeithiau Storm Ciara wedi golygu fod y dyddiad cychwyn wedi symud i’r wythnos nesaf. Disgwylir i’r cynllun fod wedi’i gwblhau erbyn Mehefin 2020.

Bydd cwmni adeiladwaith OBR yn anelu i sicrhau cyn lleied o aflonyddwch â phosib, fodd bynnag, bydd y gwaith yn arwain at gau ffyrdd dros dro tra bydd y gwaith draenio yn parhau, yn ogystal â’r angen i  reoli traffig o bryd i’w gilydd. Mae’n bosib y bydd angen cau’r maes chwarae a’r llwybr troed ar hyd y draethlin i’r cyhoedd am gyfnodau tra bo’r gwaith yn mynd rhagddo. Bydd mynediad i bob eiddo a busnes yn cael ei gynnal bob amser, gyda dargyfeiriadau dros dro yn eu lle o bryd i’w gilydd. Mae llifogydd yn yr ardal a achoswyd gan Storm Ciara yn amlygu’r angen am well amddiffyniad rhag llifogydd i’r ardal. Y gobaith yw y bydd y cynllun yn amddiffyn y gymuned am flynyddoedd i ddod ac y bydd yn cyfrannu at gynnal cymuned a busnesau ffyniannus.

Os oes gan drigolion Felinheli unrhyw ymholiadau am y cynllun, mae croeso iddynt gysylltu gydag Elspeth Moncure yng nghwmni adeiladu OBR ar 01248 667066 neu elspeth.moncure@obrconstruction.com am faterion yn ymwneud â’r safle neu gysylltu gyda thîm llifogydd y Cyngor ar 01286 679591 am unrhyw wybodaeth arall am y cynllun.

LLUNIAU: Llifogydd yn ystod Storm Ciara diweddar ar hyd Glan y Môr yn Felinheli