(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

YMGYNGHORIAETH

AMGYLCHEDDOL

Mae o yn ein natur…

Mae materion amgylcheddol a chynaliadwyedd yn dylanwadu ar bob math o ddatblygiadau. Mae diogelu, cadwraeth a gwella’r amgylchedd yn hollbwysig ac yn nodweddion allweddol datblygu a gweithredu cynaliadwy. Mae gan ein tîm amgylcheddol brofiad dros 15 mlynedd o ran cynllunio amgylcheddol ar gyfer prosiectau isadeiledd a phrosiectau / asesiadau amgylcheddol annibynnol.

Mae ein gwybodaeth leol a chydweithrediad agos rhwng ein tîm amgylcheddol, ein cleientiaid, ymgynghorwyr amgylcheddol statudol, y timau dylunio a’r contractwyr wedi arwain at brosiectau peirianneg sifil arloesol, cadarn a chynaliadwy ledled Gogledd Cymru.

Rydym yn brofiadol o ran cydlynu timau amlddisgyblaethol yn effeithlon i fynd i’r afael â materion amgylcheddol cymhleth gan ddefnyddio gwybodaeth leol ac ymagwedd tuag at asesu sy’n dylunio, adeiladu a gweithredu cydbwysedd â lliniaru amgylcheddol ymarferol.

Mae gan ein tîm o weithwyr proffesiynol alluoedd arbenigol ar gyfer darparu cefnogaeth feirniadol i ddylunwyr, datblygwyr, ymgynghorwyr amgylcheddol statudol a rheoleiddwyr.

Mae ein gwasanaethau Amgylcheddol yn cynnwys:

U

Asesiad Effaith Amgylcheddol

i

Arolygon Rhywogaeth a Warchodir

Z

Arfarniad Ecolegol Rhagarweiniol

l

Asesiad Effaith Ecolegol

T

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

Clerc Gwaith Amgylcheddol ac Ecolegol

Cynlluniau Rheoli Cynefinoedd

Cynlluniau Rheoli Rhywogaethau Ymledol

Mapio Digidol GIS

Asesiadau WelTAG

l

Asesiad Amgylcheddol Strategol

Z

Asesiad CEEQUAL

w

Cyngor Cynllunio Ecolegol