(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

‘cyflawni datrysiadau arloesol a chynaliadwy’

YGC (Ymgyngyhoriaeth Gwynedd Consultancy). Rydym yn ymgynghoriaeth amlddisgyblaethol sy’n darparu datrysiadau arloesol a chynaliadwy i anghenion cynllunio, dylunio a chyflawni prosiectau sy’n ymwneud â’r amgylchedd adeilig.

Gwybodaeth

Mae ein timau o weithwyr proffesiynol medrus yn dwyn ynghyd y lefelau priodol o wybodaeth ac arbenigedd, a gefnogir gan feddalwedd a systemau dylunio celf o’r radd flaenaf.

Profiad

Dathlu ein 21ain pen-blwydd yn 2017, mae YGC wedi sefydlu ei hun fel cystadleuydd o wir yn y diwydiant ac ar sail nifer y swyddi, y gwasanaeth ymgynghori isadeiledd fwyaf yng Ngogledd Cymru.

Hanes o Lwyddiant

O brosiectau wobredig i gontractau cylchol gyda chleientiaid sefydledig, mae gennym enw da am gyflawni prosiectau, beth bynnag fo’u maint neu gymhlethdod.

anelu am ragoriaeth

YGC yn darparu ymgynghori arloesol a chynaliadwy ar gyfer yr amgylchedd adeiledig a naturiol.

Rydym yn angerddol am y gwasanaethau rydym yn eu darparu ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat, ac yn ymroddedig i ddarparu’r lefel uchaf o ansawdd i’n cleientiaid.

YMGYNGHORIAETH AMGYLCHEDDOL

Mae diogelu’r amgylchedd yn rhan annatod o’n dull gweithredu. Gyda thîm ymroddedig o beirianwyr amgylcheddol, nid ydym yn gadael i unrhyw beth lithro.

LLIFOGYDD AC ARFORDIROL

Mae gan YGC dîm ymroddedig o beirianwyr i ddelio â’r bygythiad cynyddol o lifogydd oherwydd y cynnydd a ragwelir yn lefel y môr a dwysedd glaw sy’n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd.

DYLUNIO ADEILADAU AC AROLYGU EIDDO

O gwaith adnewyddu ar raddfa lleiaf i ddatblygu ysgolion newydd, mae ein tîm eiddo ac adeiladu gyda’r gallu i gyflawni prosiectau, beth bynnag ei faint neu gymhlethdod.

DYLUNIO ISADEILEDD A THRAFNIDAETH

Mae YGC wedi bod yn gyfrifol am ddylunio a chyflawni nifer o brosiectau allweddol ar rwydwaith priffyrdd y rhanbarth.

RHEOLAETH ADEILADU

Mae ein tîm aml wobredig, ardystiedig gyda’r LABC yn cynnig gwasanaeth amhrisiadwy i sicrhau bod y gwaith adeiladu, sydd yn dod o dan y Rheoliadau Adeiladu, yn cwrdd â’r gofynion diweddaraf.

prosiectau diweddar

Dyma sampl o rhai o’n prosiectau diweddar…