(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

AMDANOM NI

YGC yw’r ymgynghoriaeth sector cyhoeddus mwyaf yng Nghymru, gan weithio gyda rhestr helaeth ac amrywiol o gleientiaid, yn y sector cyhoeddus a phreifat.

Mae YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy) yn ymgynghoriaeth amlddisgyblaethol, sy’n darparu datrysiadau arloesol a cynaliadwy i ddiwallu anghenion cynllunio, dylunio a chyflawni prosiectau yn sectorau isadeiledd a thrafnidiaeth, eiddo ac adeiladu, amgylchedd a dŵr, ac arfordirol.

Yn gweithredu fel endid masnachol o fewn Cyngor Gwynedd, ni yw’r ymgynghoriaeth fwyaf yng Nghymru sy’n cael ei rhedeg gan awdurdod lleol ac rydym yn gweithio gyda rhestr eang ac amrywiol o gleientiaid yn y sector cyhoeddus a phreifat.

Mae ein gwasanaethau yn amrywio o ddylunio, adeiladu a chynnal-a-chadw ffyrdd, adeiladweithiau ac adeiladau gan ymateb i risg o lifogydd mewn ardaloedd arfordirol a sicrhau bod yr amgylchedd yn cael ei ddiogelu wrth ymgymryd â’r holl waith hwn.

Rydym wedi datblygu perthynas waith clos gyda nifer o gleientiaid ledled Cymru ac yn ymfalchïo yn ein hagwedd gydweithredol at weithio’n rhanbarthol er mwyn cyflawni’n lleol.

Mae ein timau amlddisgyblaethol sy’n cynnwys peirianwyr, penseiri, syrfewyr, arbenigwyr llifogydd ac amgylcheddol wedi’u hymrwymo i ddod o hyd i’r datrysiadau mwyaf arloesol a phriodol er mwyn diwallu anghenion ein cleientiaid.

Mae gennym allu i reoli prosiectau o’r dechrau i’r diwedd yn fedrus ac mae ein sgiliau a’n harbenigedd yn cynnwys: ymarfer a gweinyddu contract, ymgysylltu â budd-ddeiliaid, caffael a thendro, rhaglennu a chynllunio, gweinyddu prosiect a rheoli gwerth, cost a risg.

Mae’r YGC hefyd yn meddu ar y sgiliau technegol angenrheidiol i herio gwaith dylunwyr eraill gan ein galluogi i ymgymryd â rôl cynrychiolydd y Cleient, a thrwy hynny, sicrhau bod prosiect yn cael ei reoli’n effeithlon ac effeithiol.

Gyda throsiant blynyddol o bron i £5.5m a thua 110 aelod o staff, YGC yw’r ymgynghoriaeth fwyaf o’i bath yn rhanbarth Gogledd a Chanolbarth Cymru. Mae ein gweithwyr yn darparu gwasanaeth o ansawdd i’r rhanbarth yn gyson, ac mae’r deilliannau hyn yn dod â buddion cymdeithasol ac economaidd i bawb.

GWEITHIO GYDA YGC

Mae gan YGC systemau rheoli, gweithdrefnau a pholisïau sefydledig er mwyn gwarchod:

 • Ansawdd ein gwaith
 • Yr Amgylchedd Naturiol
 • Iechyd a diogelwch ein gweithwyr a phawb arall sy’n cael eu heffeithio gan ein gweithgareddau

Mae YGC wedi gwneud ymrwymiad sylfaenol i weithio ddim ond gyda’r sawl y mae eu safonau yn gymesur â’n rhai ni.

Gweler ein polisïau:

blank
Polisi Ansawdd
Polisi Iechyd a Diogelwch
Polisi Amgylcheddol

CWRDD Â’R BOBL SY’N GYFRIFOL AM YGC

Caiff YGC ei arwain gan Bennaeth yr Adran, Huw Williams. Rhennir y sefydliad yn chwe thîm uned sy’n gweithredu ar draws disgyblaethau annibynnol.

Mae rheolaeth YGC yn cynnwys:

Huw Williams

Pennaeth YGC

Emlyn Jones

Uwch Reolwr

Alwynne Morris Jones

Rheolwr Uned

Rheolaeth Adeiladu

Rhys Jones

Rheolwr Uned

Technegol

Hywel Roberts

Rheolwr Uned

Adeiladu

Rhys Williams

Rheolwr Uned

Busnes

Gareth Wright

Rheolwr Uned

Cyflawni Prosiectau

Rob Williams

Rheolwr Uned

Dŵr ac Amgylchedd

ein CLeientiaid

Dros y blynyddoedd, rydym wedi datblygu perthynas gwaith clôs gydag ystod eang o gleientiaid sy’n cynnwys:

GYRFA GYDA YGC

Mae gan YGC draddodiad hir o allu cynnig cyfleoedd gyrfa ar gyfer y rhai sy’n dymuno dilyn gyrfa hynod fedrus yn yr amgylchedd adeiledig.

Dros y blynyddoedd, mae YGC wedi buddsoddi’n sylweddol yn ei bobl, gan gynnig i’r rhai sy’n dymuno, y cyfle i ennill neu wella eu cymwysterau academaidd a / neu broffesiynol.

YGC yn credu’n angerddol am gynnal cyflogaeth leol ar draws ystod o ddisgyblaethau ac ar hyn o bryd mae dros 80% o’n staff yn byw yn Sir Gwynedd.

Mae hyn nid yn unig yn golygu ein bod yn gallu cadw pobl fedrus yn y rhanbarth, ond rydym hefyd yn cyfrannu tuag at greu amgylchedd economaidd cynaliadwy trwy sicrhau ein bod yn cadw cyflogaeth leol mewn sectorau gwerth chweil a heriol.environment.

Sicrha hyn bod gan y bobl a gyflogwn  gydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith a gall barhau i wneud y cymunedau lleol yn llefydd llewyrchus a bywiog i fyw a gweithio ynddynt.

Tra byddwch yn gweithio i YGC, gallwch fanteisio ar y buddiannau canlynol:

Cyfleon gwaith yn YGC.

Rydym yn chwilio’n barhaus am bobl frwdfrydig ac ymroddedig i ymuno â ni yn YGC.

Os oes gennych diddordeb gweithio i YGC, gyrrwch gopi o’ch CV i ygc@gwynedd.llyw.cymru

Gellir weld ein swyddi gwag cyfredol drwy ddilyn y linc hon

Hyfforddiant a Datblygiad:

Mae YGC yn cydnabod pwysigrwydd buddsoddi yn ei ased pwysicaf – ei phobl. Gall pob gweithiwr YGC ddisgwyl:

 • Proses anwytho ffurfiol ac adolygiad perfformiad blynyddol

 • Amrediad eang o gyfleoedd hyfforddiant a datblygu mewnol ac allanol

 • Cyfraniad tuag at aelodaeth o gyrff proffesiynol sy’n berthnasol â’r gwaith

Cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith:

Mae sicrhau bod gan staff gydbwysedd iach rhwng gwaith a’u bywyd gartref yn bwysig iawn i YGC. Gall staff fanteisio ar y trefniadau a ganlyn:

 • Oriau gweithio hyblyg (ble bo’r amgylchiadau yn caniatáu)
 • Rhannu Swydd (ble bo’r amgylchiadau yn caniatáu)
 • Absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu
 • Absenoldeb rhiant a gweithio hyblyg i rieni a gofalwyr

Cynllun Pensiwn:

Mae YGC yn gweithredu Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. Gellir dod o hyd i wybodaeth am y cynllun ar wefan Cynllun Pensiwn Gwynedd.

Buddion ychwanegol:

Wrth weithio i YGC, ceir nifer o fuddion ychwanegol sy’n cynnwys:

 • cyfle i weithio mewn amgylchedd Gymraeg – Cymraeg yw iaith weinyddol swyddogol YGC
 • talebau gofal plant, sy’n eithriedig rhag treth ac YG
 • cynllun cymorth i brynu car a/neu beic
  digwyddiadau codi ymwybyddiaeth am faterion iechyd a lles
 • cyfleusterau parcio car am ddim
 • profion llygaid am ddim i staff sy’n defnyddio sgriniau arddangos yn aml
 • Gwasanaeth Cwnsela MEDRA – cwnsela cyfrinachol am ddim i staff