(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

Amdanom  ni

Ni yw’r ymgynghoriaeth sector cyhoeddus fwyaf yng Nghymru, gan weithio gyda rhestr helaeth ac amrywiol o gleientiaid, yn y sector cyhoeddus a phreifat.

Rydym yn sicrhau bod yr amgylchedd yn cael ei ddiogelu wrth ymgymryd â’r holl waith, ac wedi teilwra ein gwasanaethau i gwrdd ag anghenion ein cwsmeriaid.

Rydym wedi ein lleoli yng Ngwynedd, yng ngogledd Cymru dros dri lleoliad, sef ein prif swyddfa yng Nghaernarfon a swyddfeydd ym Mhwllheli a Dolgellau.

Ar ôl datblygu perthynas waith agos â nifer o gleientiaid ledled Cymru, rydym yn ymfalchïo yn ein dull cydweithredol o weithio’n rhanbarthol er mwyn darparu’n lleol.

Mae ein timau amlddisgyblaeth sy’n cynnwys peirianwyr, penseiri, syrfewyr, arbenigwyr llifogydd ac amgylcheddol yn ymroddedig i ddod o hyd i’r atebion mwyaf arloesol a phriodol i ddiwallu anghenion ein cleient.

Rydym yn darparu gwasanaethau costau, amcangyfrifo, caffael, rheoli prosiect a gwasanaethau ymgynghoriaeth arbenigol eraill i gleientiaid o’r sector cyhoeddus a phreifat. Mae ein tîm yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr o ymgynghori arbenigol ar adeiladu a pheirianneg gyda sylw penodol i optimeiddio risg y cleient, gwella ymwybyddiaeth o werth, a sicrhau goruchwyliaeth a manylion costau llawn ar ran y cleient.

 Mae gan YGC y sgiliau technegol perthnasol i herio gwaith dylunwyr eraill, sy’n ein galluogi i ymgymryd â rôl cynrychiolydd Cleient, gan hwyluso rheoli prosiect effeithlon ac effeithiol. 

Ar hyn o bryd mae YGC yn cyflogi 120 aelod o staff a throsiant blynyddol o tua £ 5.5 miliwn, YGC yw’r ymgynghoriaeth fwyaf o’i fath yn rhanbarth Gogledd a Chanolbarth Cymru. Mae ein staff yn darparu gwasanaeth cyson ac o safon i’r rhanbarth.  Mae’r canlyniadau’n cyflawni manteision cymdeithasol ac economaidd i bawb.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau, sy’n cynnwys:

Dylunio

Adeiladwaith a

cynnal a chadw ffyrdd

Strwythurau

ac adeiladau

Ymateb i risg o lifogydd

mewn ardaloedd arfordirol

Gweithio gyda YGC

‘Rydym wedi sefydlu systemau rheoli, gweithdrefnau a pholisïau er mwyn diogelu:

  • Ansawdd ein gwaith·        

  • Yr amgylchedd naturiol·        

  • Iechyd a diogelwch ein gweithwyr a phawb arall sy’n cael eu heffeithio gan ein gweithgareddau.

‘Rydym wedi gwneud ymrwymiad sylfaenol i ddim ond gweithio gyda’r rheiny y mae eu safonau’n gyson â’n hunain.

Edrychwch ar ein polisïau:

Polisi Ansawdd
Polisi Iechyd a Diogelwch
Polisi Amgylchedd

DYMA’R POBOL TU ÔL I YGC

Mae’r sefydliad wedi’i strwythuro’n 4 gwasanaeth.

Mae tîm rheoli YGC yn cynnwys:

Huw Williams

Penaeth YGC

Emlyn Jones

Uwch Reolwr

Gareth Wright

Rheolwr Gwasanaeth

Adeiladu ac Isadeiledd

Rob Williams

Rheolwr Uned

Dŵr ac Amgylchedd

Rhys Jones

Rheolwr Gwasanaeth

Technegol

Rhys Williams

Rheolwr Gwasanaeth

Busnes a Chyflawni Prosiect

EIN CLEIENTIAID

Dros y blynyddoedd ‘rydym wedi datblygu perthynas waith agos gydag ystod eang o gleientiaid sy’n cynnwys: