(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

Amdanom  ni

YGC yw’r ymgynghoriaeth sector cyhoeddus fwyaf yng Nghymru, gan weithio gyda rhestr helaeth ac amrywiol o gleientiaid, yn y sector cyhoeddus a phreifat.

Mae YGC yn ymgynghoriaeth amlddisgyblaethol a sefydlwyd gan Gyngor Gwynedd yn 1996. Ni yw’r ymgynghoriaeth fwyaf yng Nghymru sy’n cael ei rhedeg gan Awdurdod Lleol, gan weithio gyda nifer helaeth o gleientiaid yn y sector cyhoeddus, a phreifat.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau, sy’n cynnwys:

Dylunio

Adeiladwaith a

cynnal a chadw ffyrdd

Strwythurau

ac adeiladau

Ymateb i risg o lifogydd

mewn ardaloedd arfordirol

Rydym yn sicrhau bod yr amgylchedd yn cael ei ddiogelu wrth ymgymryd â’r holl waith, ac wedi teilwra ein gwasanaethau i gwrdd ag anghenion ein cwsmeriaid.

Rydym wedi ein lleoli yng Ngwynedd, yng ngogledd Cymru dros dri lleoliad, sef ein prif swyddfa yng Nghaernarfon a swyddfeydd ym Mhwllheli a Dolgellau.

Ar ôl datblygu perthynas waith agos â nifer o gleientiaid ledled Cymru, rydym yn ymfalchïo yn ein dull cydweithredol o weithio’n rhanbarthol er mwyn darparu’n lleol. 

Mae ein timau amlddisgyblaeth sy’n cynnwys peirianwyr, penseiri, syrfewyr, arbenigwyr llifogydd ac amgylcheddol yn ymroddedig i ddod o hyd i’r atebion mwyaf arloesol a phriodol i ddiwallu anghenion ein cleient.

Rydym yn darparu gwasanaethau costau, amcangyfrifo, caffael, rheoli prosiect a gwasanaethau ymgynghoriaeth arbenigol eraill i gleientiaid o’r sector cyhoeddus a phreifat. Mae ein tîm yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr o ymgynghori arbenigol ar adeiladu a pheirianneg gyda sylw penodol i optimeiddio risg y cleient, gwella ymwybyddiaeth o werth, a sicrhau goruchwyliaeth a manylion costau llawn ar ran y cleient.

 Mae gan YGC y sgiliau technegol perthnasol i herio gwaith dylunwyr eraill, sy’n ein galluogi i ymgymryd â rôl cynrychiolydd Cleient, gan hwyluso rheoli prosiect effeithlon ac effeithiol. 

Ar hyn o bryd mae YGC yn cyflogi 120 aelod o staff a throsiant blynyddol o tua £ 5.5 miliwn, YGC yw’r ymgynghoriaeth fwyaf o’i fath yn rhanbarth Gogledd a Chanolbarth Cymru. Mae ein staff yn darparu gwasanaeth cyson ac o safon i’r rhanbarth.  Mae’r canlyniadau’n cyflawni manteision cymdeithasol ac economaidd i bawb.

Gweithio gyda YGC

Mae YGC wedi sefydlu systemau rheoli, gweithdrefnau a pholisïau er mwyn diogelu:

 • Ansawdd ein gwaith·        

 • Yr amgylchedd naturiol·        

 • Iechyd a diogelwch ein gweithwyr a phawb arall sy’n cael eu heffeithio gan ein gweithgareddau.

Mae YGC wedi gwneud ymrwymiad sylfaenol i ddim ond gweithio gyda’r rheiny y mae eu safonau’n gyson â’n hunain.

Edrychwch ar ein polisïau:

blank
Polisi Ansawdd
Polisi Iechyd a Diogelwch
Polisi Amgylchedd

DYMA’R POBOL TU ÔL I YGC

The organisation is structured into 6 unit teams that operate across different disciplines.

YGC’s management consists of:

Huw Williams

Penaeth YGC

Emlyn Jones

Uwch Reolwr

Martin Evans

Rheolwr Uned

Rheolaeth Adeiladu

Rhys Jones

Rheolwr Uned 

Technegol

Hywel Roberts

Rheolwr Uned

Adeiladu

Rhys Williams

Rheolwr Uned

Busnes

Gareth Wright

Rheolwr Uned

Cyflawni Prosiectau

Rob Williams

Rheolwr Uned

Dŵr ac Amgylchedd

EIN CLEIENTIAID

Dros y blynyddoedd mae YGC wedi datblygu perthynas waith agos gydag ystod eang o gleientiaid sy’n cynnwys:

Gyrfaoedd gyda ygc

Mae YGC wedi sefydlu traddodiad o allu cynnig cyfleoedd gyrfa i’r rhai sy’n dymuno dilyn gyrfa hynod fedrus yn yr amgylchedd adeiledig. 

Dros y blynyddoedd, mae YGC wedi buddsoddi’n drwm yn ei staff, gan gynnig y cyfle i ennill cymwysterau academaidd a / neu broffesiynol pellach. 

Mae YGC yn frwd dros gynnal cyflogaeth leol ar draws ystod o ddisgyblaethau ac ar hyn o bryd mae dros 80% o’n staff yn byw yng Ngwynedd. 

Mae hyn nid yn unig yn golygu ein bod yn gallu cadw pobl fedrus yn y rhanbarth, ond rydym hefyd yn cyfrannu tuag at greu amgylchedd economaidd cynaliadwy trwy sicrhau ein bod yn cadw cyflogaeth leol mewn sectorau heriol a gwobrwyol. 

Mae hyn yn sicrhau bod gan y bobl a gyflogwn gydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith a gallwn barhau i gyfrannu at wneud y cymunedau lleol yn lleoedd llewyrchus a bywiog i fyw a gweithio. 

Drwy weithio i YGC, gallwch elwa o’r canlynol:

Cyfleoedd Gwaith yn YGC.

Rydym yn aml yn chwilio am bobl frwdfrydig ac ymroddedig i ymuno â ni yn YGC. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio ar gyfer YGC yna anfonwch gopi o’ch CV at:

  ygc@gwynedd.llyw.cymru

Gellir gweld swyddi gwag cyfredol  yma…

Hyfforddiant a Datblygiad:

Mae YGC yn cydnabod pwysigrwydd buddsoddi yn ei ased pwysicaf – ei phobl. Gall pob gweithiwr YGC ddisgwyl: ·        

 • Cyflwyniad ffurfiol ac adolygiad perfformiad blynyddol·        
 • Amrywiaeth eang o gyfleoedd hyfforddi a datblygu mewnol ac allanol·
 • Cyfraniad tuag at aelodaeth cyrff proffesiynol sy’n berthnasol i’r gwaith

  Cydbwysedd Gwaith-Bywyd:

  Mae sicrhau bod staff yn cael cydbwysedd iach rhwng gwaith a bywyd cartref yn bwysig iawn i YGC. Gall staff fanteisio ar y trefniadau canlynol:

  • ·Oriau gwaith hyblyg (lle mae amgylchiadau’n caniatáu)·        
  • Rhannu Swydd (lle mae amgylchiadau’n caniatáu)·        
  • Lwfans absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu·        
  • Seibiant rhiant a gweithio hyblyg i rieni a gofalwyr

   

  Cynllun Pensiwn:

  Mae YGC yn gweithredu Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. Gellir dod o hyd i wybodaeth am y cynllun ar wefan Cronfa Bensiwn Gwynedd.

  Buddion Ychwanegol:

  Mae yna nifer o fanteision ychwanegol i weithio i YGC, gan gynnwys:

  •  Cyfle i weithio mewn amgylchedd iaith Gymraeg – Cymraeg yw iaith weinyddol swyddogol YGC. 
  • Talebau gofal plant, sydd wedi’u heithrio rhag treth ac YG.         
  • Cynlluniau prynu car a beic â chymorth.         
  • Digwyddiadau codi ymwybyddiaeth am faterion iechyd a lles.
  • Cyfleusterau parcio am ddim.
  • Profion llygaid am ddim i staff sy’n defnyddio sgriniau arddangos yn rheolaidd
  • Gwasanaeth Cwnsela MEDRA – cynghori am ddim a chyfrinachol ar gyfer staff