(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

Amdanom  ni

Ni yw’r ymgynghoriaeth sector cyhoeddus fwyaf yng Nghymru, gan weithio gyda rhestr helaeth ac amrywiol o gleientiaid, yn y sector cyhoeddus a phreifat.

Rydym yn sicrhau bod yr amgylchedd yn cael ei ddiogelu wrth ymgymryd â’r holl waith, ac wedi teilwra ein gwasanaethau i gwrdd ag anghenion ein cwsmeriaid.

Rydym wedi ein lleoli yng Ngwynedd, yng ngogledd Cymru dros dri lleoliad, sef ein prif swyddfa yng Nghaernarfon a swyddfeydd ym Mhwllheli a Dolgellau.

Ar ôl datblygu perthynas waith agos â nifer o gleientiaid ledled Cymru, rydym yn ymfalchïo yn ein dull cydweithredol o weithio’n rhanbarthol er mwyn darparu’n lleol.

Mae ein timau amlddisgyblaeth sy’n cynnwys peirianwyr, penseiri, syrfewyr, arbenigwyr llifogydd ac amgylcheddol yn ymroddedig i ddod o hyd i’r atebion mwyaf arloesol a phriodol i ddiwallu anghenion ein cleient.

Rydym yn darparu gwasanaethau costau, amcangyfrifo, caffael, rheoli prosiect a gwasanaethau ymgynghoriaeth arbenigol eraill i gleientiaid o’r sector cyhoeddus a phreifat. Mae ein tîm yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr o ymgynghori arbenigol ar adeiladu a pheirianneg gyda sylw penodol i optimeiddio risg y cleient, gwella ymwybyddiaeth o werth, a sicrhau goruchwyliaeth a manylion costau llawn ar ran y cleient.

Mae gennym ni sgiliau technegol perthnasol i herio gwaith dylunwyr eraill, sy’n ein galluogi i ymgymryd â rôl cynrychiolydd Cleient, gan hwyluso rheoli prosiect effeithlon ac effeithiol. 

Ar hyn o bryd rydym yn cyflogi 120 aelod o staff a throsiant blynyddol o tua £ 5.5 miliwn, YGC yw’r ymgynghoriaeth fwyaf o’i fath yn rhanbarth Gogledd a Chanolbarth Cymru. Mae ein staff yn darparu gwasanaeth cyson ac o safon i’r rhanbarth.  Mae’r canlyniadau’n cyflawni manteision cymdeithasol ac economaidd i bawb.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau, sy’n cynnwys:

Dylunio

Adeiladwaith a

cynnal a chadw ffyrdd

Strwythurau

ac adeiladau

Ymateb i risg o lifogydd

mewn ardaloedd arfordirol

Gweithio gyda YGC

‘Rydym wedi sefydlu systemau rheoli, gweithdrefnau a pholisïau er mwyn diogelu:

  • Ansawdd ein gwaith·        

  • Yr amgylchedd naturiol·        

  • Iechyd a diogelwch ein gweithwyr a phawb arall sy’n cael eu heffeithio gan ein gweithgareddau.

‘Rydym wedi gwneud ymrwymiad sylfaenol i ddim ond gweithio gyda’r rheiny y mae eu safonau’n gyson â’n hunain.

Edrychwch ar ein polisïau:

Polisi Ansawdd
Polisi Iechyd a Diogelwch
Polisi Amgylchedd

DYMA’R POBOL TU ÔL I YGC

Mae’r sefydliad wedi’i strwythuro’n 4 gwasanaeth.

Mae tîm rheoli YGC yn cynnwys:

Emlyn Jones

Uwch Reolwr

Gareth Wright

Rheolwr Gwasanaeth

Adeiladu ac Isadeiledd

Rob Williams

Rheolwr Uned

Dŵr ac Amgylchedd

Rhys Jones

Rheolwr Gwasanaeth

Technegol

Rhys Williams

Rheolwr Gwasanaeth

Busnes a Chyflawni Prosiect

EIN CLEIENTIAID

Dros y blynyddoedd ‘rydym wedi datblygu perthynas waith agos gydag ystod eang o gleientiaid sy’n cynnwys: