(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

Amdanom  ni

YGC yw’r ymgynghoriaeth sector cyhoeddus fwyaf yng Nghymru, gan weithio gyda rhestr helaeth ac amrywiol o gleientiaid, yn y sector cyhoeddus a phreifat.

Mae YGC yn ymgynghoriaeth amlddisgyblaethol a sefydlwyd gan Gyngor Gwynedd yn 1996. Ni yw’r ymgynghoriaeth fwyaf yng Nghymru sy’n cael ei rhedeg gan Awdurdod Lleol, gan weithio gyda nifer helaeth o gleientiaid yn y sector cyhoeddus, a phreifat.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau, sy’n cynnwys:

Dylunio

Adeiladwaith a

cynnal a chadw ffyrdd

Strwythurau

ac adeiladau

Ymateb i risg o lifogydd

mewn ardaloedd arfordirol

Rydym yn sicrhau bod yr amgylchedd yn cael ei ddiogelu wrth ymgymryd â’r holl waith, ac wedi teilwra ein gwasanaethau i gwrdd ag anghenion ein cwsmeriaid.

Rydym wedi ein lleoli yng Ngwynedd, yng ngogledd Cymru dros dri lleoliad, sef ein prif swyddfa yng Nghaernarfon a swyddfeydd ym Mhwllheli a Dolgellau.

Ar ôl datblygu perthynas waith agos â nifer o gleientiaid ledled Cymru, rydym yn ymfalchïo yn ein dull cydweithredol o weithio’n rhanbarthol er mwyn darparu’n lleol. 

Mae ein timau amlddisgyblaeth sy’n cynnwys peirianwyr, penseiri, syrfewyr, arbenigwyr llifogydd ac amgylcheddol yn ymroddedig i ddod o hyd i’r atebion mwyaf arloesol a phriodol i ddiwallu anghenion ein cleient.

Rydym yn darparu gwasanaethau costau, amcangyfrifo, caffael, rheoli prosiect a gwasanaethau ymgynghoriaeth arbenigol eraill i gleientiaid o’r sector cyhoeddus a phreifat. Mae ein tîm yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr o ymgynghori arbenigol ar adeiladu a pheirianneg gyda sylw penodol i optimeiddio risg y cleient, gwella ymwybyddiaeth o werth, a sicrhau goruchwyliaeth a manylion costau llawn ar ran y cleient.

 Mae gan YGC y sgiliau technegol perthnasol i herio gwaith dylunwyr eraill, sy’n ein galluogi i ymgymryd â rôl cynrychiolydd Cleient, gan hwyluso rheoli prosiect effeithlon ac effeithiol. 

Ar hyn o bryd mae YGC yn cyflogi 120 aelod o staff a throsiant blynyddol o tua £ 5.5 miliwn, YGC yw’r ymgynghoriaeth fwyaf o’i fath yn rhanbarth Gogledd a Chanolbarth Cymru. Mae ein staff yn darparu gwasanaeth cyson ac o safon i’r rhanbarth.  Mae’r canlyniadau’n cyflawni manteision cymdeithasol ac economaidd i bawb.

Gweithio gyda YGC

Mae YGC wedi sefydlu systemau rheoli, gweithdrefnau a pholisïau er mwyn diogelu:

 • Ansawdd ein gwaith·        

 • Yr amgylchedd naturiol·        

 • Iechyd a diogelwch ein gweithwyr a phawb arall sy’n cael eu heffeithio gan ein gweithgareddau.

Mae YGC wedi gwneud ymrwymiad sylfaenol i ddim ond gweithio gyda’r rheiny y mae eu safonau’n gyson â’n hunain.

Edrychwch ar ein polisïau:

Polisi Ansawdd
Polisi Iechyd a Diogelwch
Polisi Amgylchedd

DYMA’R POBOL TU ÔL I YGC

Mae’r sefydliad wedi’i strwythuro’n 4 gwasanaeth.

Mae tîm rheoli YGC yn cynnwys:

Huw Williams

Penaeth YGC

Emlyn Jones

Uwch Reolwr

Rhys Jones

Rheolwr Gwasanaeth

Technegol

Rhys Williams

Rheolwr Gwasanaeth

Busnes a Chyflawni Prosiect

Gareth Wright

Rheolwr Gwasanaeth

Adeiladu ac Isadeiledd

Rob Williams

Rheolwr Uned

Dŵr ac Amgylchedd

EIN CLEIENTIAID

Dros y blynyddoedd mae YGC wedi datblygu perthynas waith agos gydag ystod eang o gleientiaid sy’n cynnwys:

Gyrfaoedd gyda ygc

Mae YGC wedi sefydlu traddodiad o allu cynnig cyfleoedd gyrfa i’r rhai sy’n dymuno dilyn gyrfa hynod fedrus yn yr amgylchedd adeiledig. 

Dros y blynyddoedd, mae YGC wedi buddsoddi’n drwm yn ei staff, gan gynnig y cyfle i ennill cymwysterau academaidd a / neu broffesiynol pellach. 

Mae YGC yn frwd dros gynnal cyflogaeth leol ar draws ystod o ddisgyblaethau ac ar hyn o bryd mae dros 80% o’n staff yn byw yng Ngwynedd. 

Mae hyn nid yn unig yn golygu ein bod yn gallu cadw pobl fedrus yn y rhanbarth, ond rydym hefyd yn cyfrannu tuag at greu amgylchedd economaidd cynaliadwy trwy sicrhau ein bod yn cadw cyflogaeth leol mewn sectorau heriol a gwobrwyol. 

Mae hyn yn sicrhau bod gan y bobl a gyflogwn gydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith a gallwn barhau i gyfrannu at wneud y cymunedau lleol yn lleoedd llewyrchus a bywiog i fyw a gweithio. 

Drwy weithio i YGC, gallwch elwa o’r canlynol:

Cyfleoedd Gwaith yn YGC.

Rydym yn aml yn chwilio am bobl frwdfrydig ac ymroddedig i ymuno â ni yn YGC. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio ar gyfer YGC yna anfonwch gopi o’ch CV at:

  ygc@gwynedd.llyw.cymru

Gellir gweld swyddi gwag cyfredol  yma…

Hyfforddiant a Datblygiad:

Mae YGC yn cydnabod pwysigrwydd buddsoddi yn ei ased pwysicaf – ei phobl. Gall pob gweithiwr YGC ddisgwyl: ·        

 • Cyflwyniad ffurfiol ac adolygiad perfformiad blynyddol·        
 • Amrywiaeth eang o gyfleoedd hyfforddi a datblygu mewnol ac allanol·
 • Cyfraniad tuag at aelodaeth cyrff proffesiynol sy’n berthnasol i’r gwaith

  Cydbwysedd Gwaith-Bywyd:

  Mae sicrhau bod staff yn cael cydbwysedd iach rhwng gwaith a bywyd cartref yn bwysig iawn i YGC. Gall staff fanteisio ar y trefniadau canlynol:

  • ·Oriau gwaith hyblyg (lle mae amgylchiadau’n caniatáu)·        
  • Rhannu Swydd (lle mae amgylchiadau’n caniatáu)·        
  • Lwfans absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu·        
  • Seibiant rhiant a gweithio hyblyg i rieni a gofalwyr

   

  Cynllun Pensiwn:

  Mae YGC yn gweithredu Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. Gellir dod o hyd i wybodaeth am y cynllun ar wefan Cronfa Bensiwn Gwynedd.

  Buddion Ychwanegol:

  Mae yna nifer o fanteision ychwanegol i weithio i YGC, gan gynnwys:

  •  Cyfle i weithio mewn amgylchedd iaith Gymraeg – Cymraeg yw iaith weinyddol swyddogol YGC. 
  • Talebau gofal plant, sydd wedi’u heithrio rhag treth ac YG.         
  • Cynlluniau prynu car a beic â chymorth.         
  • Digwyddiadau codi ymwybyddiaeth am faterion iechyd a lles.
  • Cyfleusterau parcio am ddim.
  • Profion llygaid am ddim i staff sy’n defnyddio sgriniau arddangos yn rheolaidd
  • Gwasanaeth Cwnsela MEDRA – cynghori am ddim a chyfrinachol ar gyfer staff