(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

Cynllun Teithio Llesol – Porth Waterloo, Caernarfon

Active Travel Project - Waterloo Port, Caernarfon
Cyclists on cycle track Active Travel Project - Waterloo Port, Caernarfon
Cyclists on cycle track Active Travel Project - Waterloo Port, Caernarfon
Disgrifiad o’r Prosiect:
Mae darn Porth Waterloo yn rhan o Lôn Las Menai sy’n rhan o Lôn Las Cymru, Llwybr Beicio Cenedlaethol Cymru, sydd tua 400 km o hyd. Lôn Las Menai yw’r darn sy’n rhedeg am 6.5 km ar hyd rhan o hen wely’r rheilffordd o Gaernarfon i Fangor. O ogledd Caernarfon, mae’n rhedeg i ochr ogleddol y Felinheli.
Nododd archwiliad mewnol gan Adran Amgylchedd Cyngor Gwynedd fannau lle’r oedd pryderon diogelwch, ac amlygodd fannau lle nad oedd y llwybr yn cydymffurfio â’r canllawiau teithio llesol presennol, e.e. llwybr troed cul a diffyg arwyddion a llinellau. Un o’r prif bryderon oedd y diffyg lle i feicwyr a cherddwyr ddefnyddio’r rhan hon fel llwybr cyd-ddefnyddio.
Roedd tri opsiwn yn rhan o’r comisiwn. Y rhain oedd:
1. Defnyddio’r ffordd bresennol y tu ôl i’r tai
2. Ymestyn y llwybr i’r trac i’r tŷ pwmpio
3. Lledu’r llwybr i’r gwrych presennol rhwng y ffordd a’r llwybr beicio
Opsiwn 3 oedd yr opsiwn a ffafriwyd i symud ymlaen i waith dylunio ac adeiladu manwl.
Y Sefyllfa Bresennol ar gyfer Opsiwn 3:
Nodwyd y cyfyngiadau a ganlyn yn ystod y dyluniad manwl a’r archwiliad safle:
 • 3 coeden gyda diffygion hysbys
 • Cyfyngiad tir
 • Gwrthdaro cyfleustodau – angen adleoli polyn telegraff.
 • Diffyg ffin priffordd i gyflawni uchafswm lled Teithio Llesol
 • Uchafswm posib lled llwybr troed sydd ar gael 2.5m, cynnydd o’r 1.2-1.6m blaenorol
 • Cyfanswm hyd o 120m
 • Cyfleustodau ansiartredig – cyflenwadau preifat
 • Angen dargyfeiriad ar gyfer beicwyr/cerddwyr oherwydd nifer y defnyddwyr.
Cyflawniad y Cynllun:
Amcan y prosiect yw dylunio cynllun newydd ar gyfer y lleoliad, gwneud cais am unrhyw ganiatâd sydd ei angen, caffael contractwr i adeiladu’r gwaith a rheoli prosiect/goruchwylio’r gwaith.
Ymgymerwyd â’r canlynol gan YGC:
 • Dyluniad manwl ar gyfer y rhan – yn cynnwys clirio safle, adeiladwaith hwylustod, draenio, ffensio a gosod giatiau newydd, wynebu, arwyddion, a lluniadau marciau ffordd
 • Arolwg coed ecoleg a choedyddiaeth
 • Archwiliad Diogelwch Ffyrdd Cam 1/2 (Dyluniad Manwl) ac RSA 3 (ar ôl cwblhau’r gwaith adeiladu)
 • Dynodi a gwneud cais am ganiatâd i adeiladu
 • Chwiliadau cyfleustodau a gwaith diogelu/dargyfeirio
 • Dyluniad sy’n cydymffurfio â SuDS i’w wella; Cyrchfan dŵr wyneb ffo, Rheolaeth hydrolig dŵr wyneb ffo, Ansawdd Dŵr, Amwynder, Bioamrywiaeth; a Dylunio draeniad ar gyfer adeiladu, gweithredu a chynnal a chadw
 • Amcangyfrif cost ar gyfer y gwaith
 • Dogfennaeth contract a chaffael contractwr trwy broses dendro agored
 • Goruchwylio a Rheoli Prosiect y gwaith
Manyleb:
Teithio Llesol, DMRB, SuDS, Arfer Da Amgylcheddol ar y Safle – CIRIA, PPG5 Cwrs Dŵr: Atal Llygredd.