(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

Privacy

Preifatrwydd

Mae’n rhaid i chi gael sicrwydd er mwyn cael yr hyder i roi gwybodaeth breifat i YGC drwy ddefnyddio ffurflenni ar-lein neu gais arall. Mae’n bwysig i ni, pan fyddwch yn dewis gwneud, bod eich preifatrwydd yn cael ei warchod bob amser, a’n bod ni yn ymddwyn mewn ffordd glir a chyfrifol.

Mae gwarchod eich gwybodaeth bersonol yn hynod bwysig – yr unig amser y byddwn angen yr wybodaeth yma fydd i ddarparu gwasanaethau a chreu cynlluniau ar gyfer gwasanaethau eraill yn y dyfodol.

Mae unrhyw wybodaeth bersonol rydych yn ei roi i ni yn cael ei gadw mewn cronfeydd data sydd yn berchen i naill ai YGC neu gorff mae YGC yn ei defnyddio i ddarparu gwasanaeth(au) ar lein ar ei rhan.

Os na fydd gofyn drwy gyfraith – ni fyddwn yn rhoi unrhyw wybodaeth bersonol i gwmnïau, busnesau neu unigolion.

Privacy

Having the confidence to impart any private information to YGC via online forms or applications requires reassurance – it’s important to us that, when you choose to do so, your privacy is not compromised and that we behave in a clear, responsible manner.

We regard protecting your personal information as critically important – we will only ever require this information to provide current services and plan for future service areas.

Any personal information provided by you is stored in databases owned by either YGC or an organisation used by YGC to provide on line services on its behalf.

Unless prompted through law we will never impart any personal information to companies, businesses or individuals.

Cwcis

Pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan byddwn yn gofyn i chi dderbyn cwcis oddi ar y wefan hon.

Ni chedwir gwybodaeth sensitif megis rhifau ffôn neu gyfeiriadau e-bost yn y cwcis. Maent yn cael eu defnyddio i roi gwybodaeth i ni am ymddygiad defnyddwyr ar ein gwefan – pa rannau sydd o ddiddordeb iddynt ayyb.

Mae’r tabl isod yn egluro pa gwcis yr ydym yn eu defnyddio a pham:

Cwci Enw Pwrpas

Iaith Iaith

Sesiwn ASP
System Rheoli
Cynnwys ASPSESSIONIDCSBDBRDB

Gall YGC ddiweddaru’r termau yma ar unrhyw adeg. Dylech ymweld â’r dudalen hon yn achlysurol er mwyn adolygu’r wybodaeth sydd arno i chi fel defnyddiwr.

Cookies

When you visit our website you will be asked to accept cookies from the site.

No sensitive information such as telephone numbers or email addresses are stored within these cookies. The cookies we use provide us with information regarding the behaviour of users within our site – what areas are of interest to them etc.

The table below explains the cookies we use and why.

Cookie Name Purpose
Language iaith

Session ASP ASPSESSIONIDCSBDBRDB
Content

Management
System

YGC can update these terms at any time. You should visit this page occasionally to review the information provided to you as an user.