(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

NEWS & EVENTS

Mae YGC – Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy, ar restr fer y categori ‘Effaith ar Wydnwch Hinsawdd’ (Impact in Climate Resilience) yng Ngwobrau Cwmnïau’r Flwyddyn y New Civil Engineer 2019.

Mae ein henwebiad yn y categori ‘Effaith ar Wydnwch Hinsawdd’ yn edrych ar sut bydd newid hinsawdd yn cael dylanwad mawr ar ein dull o reoli’r arfordir sy’n amgylchedd deinamig iawn sy’n newid yn barhaus – o fewn y gymuned rheoli’r arfordir o leiaf, ond o bosib yn llai felly o fewn y cymunedau y mae’n effeithio fwyaf arnynt.

Yn Fairbourne, rydym wedi cymryd camau mawr i ddeall y gyrwyr ffisegol ar gyfer newid ond megis crafu’r wyneb ydym ni o ran y newid gwleidyddol, cymdeithasol ac agwedd sydd ei angen i fynd i’r afael â’r angen am addasu – mae ein gwybodaeth am newid hinsawdd yn rhedeg yn gyflymach na gallu’r cyrff cyhoeddus a gallu’r cyhoedd i ymateb ac addasu. Mae cysyniad o ‘Brif Gynllun’ (y cynllun hir-dymor i ddadgomisiynu pentref Fairbourne yn y pendraw i baratoi ar gyfer dechrau’r trydydd cyfnod, yr amcangyfrifir iddo fod yn 2055) wedi’i ddatblygu er mwyn galluogi i ymchwil penodol gael ei wneud i ddarparu ymatebion i’r cwestiynau cymhleth hyn.

 

Mae Prif Gynllun Fairbourne yn ymchwilio’n llawnach i beth yw’r perygl llifogydd a sefydlu fframwaith i’w fonitro yn y dyfodol. Drwy ymgysylltu â chymunedau a budd-ddeiliaid lleol, rydym yn amlygu peryglon newid hinsawdd drwy’r prosiect amlasiantaethol, bwrdd Fairbourne: Symud Ymlaen. 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cyngor Gwynedd, am yr enwebiad: “Llongyfarchiadau i’r tîm yn YGC am gyrraedd rhestr fer gwobr mor arwyddocaol yn y sector Peirianneg.” 

Dywedodd Huw Williams, Pennaeth YGC “Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cyrraedd rhestr fer categori Effaith ar Wydnwch Hinsawdd. Mae’r drefn lywodraethu o fewn y prosiect Fairbourne: Symud Ymlaen, ynddi’i hun, yn hynod effeithiol.

Mae trigolion wedi bod ar daith seicolegol gyfnewidiol ers yr adroddiadau yn y cyfryngau ddechrau mis Mawrth 2014 a gyflwynodd wybodaeth anghywir sydd wedi bod yn gwmwl uwch ben y pentref byth ers hynny. Mae’r teimladau cychwynnol o sioc, dicter, anghrediniaeth ac yn olaf cydnabyddiaeth, bellach yn golygu bod y trigolion yn chwarae rhan weithredol yn y prosiect a dyfodol y gymuned ac mae sawl agwedd ar lywodraethu wedi’u datganoli i lawr i’r gymuned yn effeithiol i’r pwynt lle maen nhw’n gwneud awgrymiadau am y ffordd ymlaen ac am gymryd cyfrifoldeb dros eu dyfodol eu hunain – beth bynnag y bydd hwnnw. 

Hoffwn ddiolch i fwrdd amlasiantaethol Fairbourne: Symud Ymlaen a’r staff sy’n gweithio ar y prosiect heriol hwn.”.

Cyhoeddir enwau’r enillwyr yn seremoni Gwobrau NCE100 ar 30 Ebrill yn y Brewery, Llundain, lle cyhoeddir enwau’r 100 cwmni gorau hefyd.