(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

CYDNABOD YGC FEL BUDDSODDWR MEWN POBL

Mae YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy) wedi derbyn achrediad y Safon “Buddsoddwyr mewn Pobl”, sy’n arwydd o’n hymrwymiad i wireddu potensial ein pobl.

Mae YGC yn ymgynghoriaeth amlddisgyblaethol, sy’n darparu datrysiadau arloesol a chynaliadwy i ddiwallu anghenion Cynllunio, Dylunio a Chyflawni Prosiectau yn y sectorau Isadeiledd a Thrafnidiaeth, Dŵr ac Arfordirol, Eiddo ac Adeiladu a’r Amgylchedd.

Yn gweithredu fel endid masnachol o fewn Cyngor Gwynedd, ni yw’r ymgynghoriaeth fwyaf yng Nghymru sy’n cael ei rhedeg gan awdurdod lleol ac rydym yn gweithio gyda rhestr eang ac amrywiol o gleientiaid yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.

“Buddsoddwyr mewn Pobl” yw’r safon ryngwladol ar gyfer rheoli pobl, sy’n diffinio’r elfennau sy’n angenrheidiol i arwain, cefnogi a rheoli pobl yn effeithiol er mwyn cyflawni canlyniadau cynaliadwy. Y “fframwaith Buddsoddwyr mewn Pobl” yw’r sylfaen ar gyfer y Safon, ac mae’n adlewyrchu’r tueddiadau diweddaraf yn y gweithle, ynghyd â’r sgiliau hanfodol a’r strwythurau effeithiol sydd eu hangen i fod ar flaen y gad mewn unrhyw ddiwydiant. Mae Buddsoddwyr mewn Pobl yn gweithio gyda chleientau ledled y byd, ac mae’n cynnig meincnod i sefydliadau fesur eu hunain yn erbyn y goreuon yn rhyngwladol.

Dywedodd Paul Devoy, Pennaeth Buddsoddwyr mewn Pobl: “Hoffem longyfarch YGC gan fod Achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl yn arwydd o gyflogwr gwych, a sefydliad sydd wedi ymrwymo i lwyddo drwy wireddu potensial ei bobl. Dylai YGC fod yn falch iawn o’i chyflawniad.”  

Wrth drafod y dyfarniad, dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod o Gyngor Gwynedd, “mae derbyn y gydnabyddiaeth yn dangos ymrwymiad YGC i ddatblygu talent lleol a chreu swyddi o ansawdd uchel”.

Yn ei neges i’r tîm, dywedodd Huw Williams, Pennaeth YGC, “Dyma’r cyfle perffaith i ddiolch i chi am eich cyfraniad a’ch hymroddiad fel gweithiwr i YGC a gobeithiwn eich bod yr un mor falch o’r canlyniad hwn ag yr ydwyf i!”.

Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod o Gyngor Gwynedd (chwith), Huw Williams Pennaeth YGC, Nia Jane Owen-Midwood Ysgrifenyddes YGC a Bethan Fraser-Williams Buddsoddwyr mewn Pobl a Menter Môn.

Mae’r achrediad o fewn y Safon yn arwydd o’n hymrwymiad i wireddu potensial ein pobl a chynnwys Strategaeth Ffordd Gwynedd Cyngor Gwynedd yn ein harferion gwaith.  Ffordd Gwynedd yw’r enw a roddir i’r strategaeth a fabwysiadwyd gan Cyngor Gwynedd i sicrhau bod pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth yr ydym yn ei wneud.

Cafodd YGC ei hachredu am y tro cyntaf yn 2012.  Bydd ein achrediad yn ddilys am y tair blynedd nesaf ac, yn unol ag argymhellion BMP, byddwn yn parhau i edrych i wneud gwelliannau mewn rheoli pobl ledled y sefydliad.