(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

Dŵr ac

Arfordir

Annelu’n Uchel..

Mae gan YGC dîm o beirianwyr pwrpasol i ddelio â’r bygythiad cynyddol o lifogydd sy’n cael ei achosi gan y cynnydd a ragwelir mewn lefelau môr a dwysedd glaw sy’n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd.

Un o brif gyfrifoldebau’r tîm yw ymgymryd â rheoli perygl llifogydd.

Gall Rheoli Perygl Llifogydd gymryd nifer o ffurfiau yn amrywio o adeiladu amddiffynfeydd rhag llifogydd i adeiladu gwytnwch trwy godi ymwybyddiaeth y cyhoedd.

Trwy gysylltiadau cyhoeddus a chydweithredu ag awdurdodau rheoli risg eraill, nod YGC yw rheoli’r risg o lifogydd mewn cymunedau ar draws y rhanbarth. Mae hyn yn cynnwys cyflawni rôl / gweithredu fel Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol ar ran Cynghorau Gwynedd a Môn.

 

 

Mae’r gwasanaethau a ddarperir ar gyfer y sector Dŵr a’r Arfordir yn cynnwys:

Dyluniad Draenio Dŵr Wyneb

 
 
Z

Asesiad Hydrolig o Strwythurau

 
 

Asesiad Hydroleg

 
 
w

Cyngor Cynllunio ar Risg Llifogydd

 
 

Asesiad Llif Dŵr

 
 

Asesiad Canlyniad Llifogydd

 
 

Modelu Llifogydd

 

 

Dylunio Draenio Priffyrdd

 
 

Arolygon Arfordirol

Archwiliadau Asedau

Strategaeth Carthu Harbwr

 
 

Arolwg A Mapio Teledu Cylch Cyfyng

 

Cyngor ar Drwyddedu Gweithgareddau Perygl Llifogydd

 
 
U

Archwiliadau T98