(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

EIN GWASANAETHAU

Rydym yn angerddol am y gwasanaethau a ddarparwn ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat, ac wedi ymrwymo i gyflawni gwaith o’r safon uchaf ar ran ein cleientiaid.

DYLUNIO ISADEILEDD AC THRAFNIDIAETH

Dylunio & Ymgynghori...

Mae YGC yn cynnig gwasanaeth ymgynghori cynhwysfawr ym meysydd seilwaith a thrafnidiaeth ac mae wedi chwarae rhan allweddol yn y sector ers dros 20 mlynedd. Mae gennym berthynas waith glos gyda Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol, Gwasanaethau Cyhoeddus a chwmnïau Preifat ledled Cymru.
Ers 1996, YGC yw'r ymgynghorydd dylunio a pheirianneg dethol ar nifer o brosiectau seilwaith a thrafnidiaeth allweddol.
Rydym yn ymdrin â phrosiectau mewn modd amlddisgyblaethol gan ddefnyddio arbenigwyr o sectorau eraill er mwyn sicrhau llwyddiant pob prosiect yr ydym yn ei redeg. A chydag adnoddau yn perthyn i bob un o'r disgyblaethau peirianneg sifil, mae YGC yn cynnig pob gwasanaeth sydd ei angen i gwsmeriaid seilwaith a thrafnidiaeth am brosiect llwyddiannus beth bynnag fo'i faint a'i gymhlethdod.
Mae gwasanaethau ar gyfer y sectorau Seilwaith a Thrafnidiaeth yn cynnwys:

 • Dylunio Priffyrdd a Chyflawni Prosiectau
 • Peirianneg a rheoli Strwythurau Pontydd a Chynnal
 • Peirianneg trafnidiaeth
 • Peirianneg Dŵr a Dŵr Gwastraff
 • Harbyrau a Marinas
 • Peirianneg geodechnegol

DYLUNIO ADEILADAU AC AROLYGU EIDDO

Wedi'i hadeiladu â hyder...

Mae YGC yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i ddiwallu anghenion cynllunio, dylunio a chyflawni prosiectau ar gyfer yr amgylchedd adeiledig.

Mae gennym adnoddau a phrofiad eang, ac mae ein tîm o Benseiri, Peirianwyr Strwythurol, Peirianwyr Mecanyddol a Thrydanol a Syrfewyr Adeiladau yn ein galluogi i ddiwallu anghenion

Mae'r cymhelliant a'r angerdd ymysg ein timau i gyflawni a rhannu'r daith gyda'r cleient gan ddarparu'r gwasanaeth y dylent ei ddisgwyl. Rydym yn cymryd rhan arweiniol o'r adeg y derbynnir prosiect, gan roi gwybodaeth gadarn ar reoli penderfyniadau, sy'n llifo drwy'r prosiect o'r dechrau hyd y trosglwyddiad terfynol.

Boed yn rhaglen waith gymhleth neu yn brosiect unigol, mae methodoleg YGC yr un fath bob amser ac mae ein hamcanion yn eglur.

Mae'r gwasanaethau a ddarperir i'r sector Eiddo ac Adeiladu yn cynnwys:

 • Dylunio Pensaernïol
 • Arolygon ac Archwiliadau Adeiladau
 • Ymgymryd â swyddogaeth Prif Ddylunydd CDM a Dylunydd
 • Rheoli Prosiectau
 • Peirianneg Fecanyddol a Thrydanol
 • Datrysiadau Draenio
 • Rheolaeth Adeiladu

DŴR AC ARFORDIROL

Ymateb i'r her...

Mae gan YGC dîm o beirianwyr wedi'u neilltuo i ymdrin â'r bygythiad cynyddol gan lifogydd o ganlyniad i'r cynnydd tybiedig yn lefel y môr a dwyster glaw sy'n gysylltiedig â newid hinsawdd.

Un o brif gyfrifoldebau'r tîm yw ymgymryd â gwaith rheoli risg o lifogydd.

Gall Rheoli Risg o Lifogydd fod ar sawl ffurf gan amrywio o adeiladu amddiffynfeydd llifogydd i fagu gwytnwch trwy godi ymwybyddiaeth y cyhoedd.

Trwy ymgysylltu effeithiol gyda'r cyhoedd a chydweithio gydag awdurdodau rheoli risg eraill, nod YGC yw rheoli'r perygl o lifogydd mewn cymunedau ledled y rhanbarth gan gynnwys cyflawni'r swyddogaeth o fod yn Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol ar ran Cynghorau Gwynedd a Môn.

Mae'r gwasanaethau a ddarperir ar ran y sector Dŵr ac Arfordirol yn cynnwys:

 • Cynnal Asesiadau Perygl o Lifogydd a chynnig cyngor Cyn-cynllunio
 • Dylunio cynlluniau lliniaru llifogydd gyda'r gallu i Fodelu Llifogydd
 • Rheoli perygl rhag erydiad arfordirol a bod yn gartref i Ganolfan Monitro Arfordirol Cymru
 • Rheoli Prosiectau a chyfrannu at gynlluniau peirianneg Morol o safbwynt technegol
 • Treillio a rheoli agweddau technegol sy'n gysylltiedig â rheoli marinas a harbyrau
 • Rheoli peirianneg a phrosiect cynlluniau sy'n ymwneud â gweithgareddau hamdden dŵr
 • Archwilio asedau
 • Datblygu a chynnal cofrestrau asedion
 • Arolygu
 • Ffurfio Strategaeth Rheoli Risg Erydu Arfordirol a Llifogydd

AMGYLCHEDD

Mae'n naturiol i ni...

Mae materion yn ymwneud â'r amgylchedd a chynaliadwyedd yn dylanwadu ar bob math o ddatblygiad. Mae gwarchod, cynnal a gwella'r amgylchedd yn hollbwysig, ac yn nodweddion allweddol o ddatblygiad a gweithrediad cynaliadwy. Mae gan ein tîm Amgylcheddol dros 10 mlynedd o brofiad mewn cynllunio amgylcheddol parthed prosiectau seilwaith a phrosiectau / asesiadau amgylcheddol unigol.

Mae ein gwybodaeth leol ynghyd â chydweithrediad agos rhwng ein tîm amgylcheddol, ein cleientiaid, ymgynghoreion amgylcheddol statudol, y timau dylunio a chontractwyr wedi arwain at gyflawni datrysiadau seilwaith cynaliadwy, arloesol a chadarn ledled Gogledd Cymru.

Mae gennym brofiad helaeth o gydlynu timau amlddisgyblaethol yn effeithlon er mwyn ateb gofynion materion amgylcheddol cymhleth, ac mae gennym wybodaeth leol a ffordd o gynnal asesiadau sy'n cydbwyso dyluniad, adeiladu, a gweithredu, gyda mesurau lliniaru amgylcheddol ymarferol.

Mae ein tîm proffesiynol yn meddu ar alluoedd arbenigol ac yn rhoi cefnogaeth feirniadol i ddylunwyr, datblygwyr, ymgynghoreion amgylcheddol statudol a rheolyddion.

Mae gwasanaethau a ddarperir i'r sector Amgylcheddol yn cynnwys:

 • Asesiad Effaith Amgylcheddol
 • Asesiad Amgylcheddol Strategol
 • Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd
 • Ecoleg
 • Coed a Thirlunio
 • Monitro Ansawdd Dŵr