(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

EIN  gWASANAETHAU

Drwy ddarparu gwasanaethau ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat, rydym yn frwdfrydig am y gwasanaethau rydym yn eu darparu ac yn ymrwymedig i ddarparu’r safon uchaf i’n cleientiaid.

DYLUNIO ISADEILEDD A THRAFNIDIAETH

Dylunio ac Ymgynghoriaeth…

Mae YGC yn cynnig gwasanaethau ymgynghori cynhwysfawr ym meysydd isadeiledd a thrafnidiaeth gan chwarae rhan allweddol yn y sector ers dros 20 mlynedd. Rydym yn mwynhau perthynas waith agos â Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol, Gwasanaethau Cyhoeddus a Chwmnïau Preifat ledled Cymru.

Ers 1996, mae YGC wedi cyflawni gwaith ymgynghorydd dylunio a pheirianneg dibynadwy ar nifer o brosiectau seilwaith a chludiant allweddol.

Rydym yn cynnig ymagwedd amlddisgyblaethol tuag at brosiectau, gan ddefnyddio gwybodaeth arbenigol / arbenigedd o sectorau eraill i sicrhau llwyddiant pob prosiect a ymgymerir ag ef. Gydag adnoddau i gyflawni holl ystod o ddisgyblaethau peirianneg sifil, mae YGC yn darparu ei gwsmeriaid isadeiledd a chludiant gyda phob gwasanaeth y mae arnynt ei angen ar gyfer prosiect llwyddiannus, beth bynnag yw ei faint a’i gymhlethdod.

Mae’r gwasanaethau a ddarperir ar gyfer y sector Isadeiledd a Thrafnidiaeth yn cynnwys:

 

 • Cyflawni Prosiectau Isadeiledd
 • Dylunio, Archwilio a Rheoli Pontydd a Strwythurau Cynnal
 • Peirianneg Trafnidiaeth
 • Peirianneg Dŵr a Dŵr Gwastraff
 • Harbyrau a Marinas
 • Peirianneg Geotechnegol
 • Archwiliadau Diogelwch Ffyrdd
 • Asesiadau Effaith Traffig
 • Dylunio Marciau Ffordd Ac Arwyddion
 • Astudiaethau Gwrthdrawiad
 • Arolygon Traffig a Chasglu Data

DYLUNIO ADEILADAU AC AROLYGU EIDDO

Adeiladwyd gyda hyder…

Mae YGC yn darparu ystod o wasanaethau i ddiwallu anghenion cynllunio, dylunio a chyflawni prosiectau ar gyfer yr amgylchedd adeiledig.

Gyda mynediad at ystod eang o adnoddau a phrofiadau, mae ein tîm Penseiri, Peirianwyr Strwythurol, Peirianwyr Mecanyddol a Thrydanol, a Syrfewyr Adeiladu, yn rhoi’r gallu i ni ddarparu gwasanaeth ar gyfer prosiect o bob maint a chymhlethdodau.

Mae gan ein timau’r profiad a’r angerdd i gyflawni a rhannu’r daith gyda’n cleientiaid, gan roi iddynt y lefel o wasanaeth y maent wedi’i ddisgwyl. Rydym yn arwain o gychwyn y prosiect, gan roi gwybodaeth gadarn ar gyfer rheoli gofynion cleientiaid sy’n llifo trwy gylchred bywyd y prosiect i’w drosglwyddo.

Os yn rhaglen waith cymhleth neu brosiect unigol, mae methodoleg YGC yn parhau i fod yr un peth ac mae ein hamcanion yn glir.

Mae’r gwasanaethau a ddarperir ar gyfer y sector Eiddo ac Adeiladu yn cynnwys:

 

 

 • Dylunio Pensaernïol
 • Astudiaethau Dichonoldeb
 • Dylunio Mewnol
 • Ymgynghorydd Cleient
 • Arolygon Mesuredig
 • Delweddau 3D A BIM
 • Ceisiadau Cynllunio / Adeilad Rhestredig / Rheolaeth Adeiladu
 • Arolygu Adeiladau ac Archwiliadau
 • Ymgymryd  Rôl Prif Ddylunydd CDM a Dylunydd
 • Rheoli Prosiect / Ymgynghorydd Arweiniol / Prif Ddylunydd
 • Dylunio Peirianneg Fecanyddol a Thrydanol
 • Datrysiadau Draenio
 • Gweinyddiaeth Contractau
 • Clerc Gwaith

dŵr ac arfordirol

Annelu’n uchel…

Mae gan YGC dîm o beirianwyr pwrpasol i ddelio â’r bygythiad cynyddol o lifogydd sy’n cael ei achosi gan y cynnydd a ragwelir mewn lefelau môr a dwysedd glaw sy’n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd.

Un o brif gyfrifoldebau’r tîm yw ymgymryd â rheoli perygl llifogydd.

Gall Rheoli Perygl Llifogydd gymryd nifer o ffurfiau yn amrywio o adeiladu amddiffynfeydd rhag llifogydd i adeiladu gwytnwch trwy godi ymwybyddiaeth y cyhoedd.

Trwy gysylltiadau cyhoeddus a chydweithredu ag awdurdodau rheoli risg eraill, nod YGC yw rheoli’r risg o lifogydd mewn cymunedau ar draws y rhanbarth. Mae hyn yn cynnwys cyflawni rôl / gweithredu fel Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol ar ran Cynghorau Gwynedd a Môn.

Mae’r gwasanaethau a ddarperir ar gyfer y sector Dŵr a’r Arfordir yn cynnwys:

 • Dyluniad Draenio Dŵr Wyneb
 • Asesiad Hydrolig o Strwythurau
 • Asesiad Hydroleg
 • Cyngor Cynllunio ar Risg Llifogydd
 • Asesiad Llif Dŵr
 • Asesiad Canlyniad Llifogydd
 • Modelu Llifogydd
 • Dylunio Draenio Priffyrdd
 • Arolygon Arfordirol
 • Archwiliadau Asedau
 • Strategaeth Carthu Harbwr
 • Arolwg A Mapio Teledu Cylch Cyfyng
 • Cyngor ar Drwyddedu Gweithgareddau Perygl Llifogydd
 • Archwiliadau T98

Ymgynghoriaeth amgylcheddol

Mae o yn ein natur…

Mae materion amgylcheddol a chynaliadwyedd yn dylanwadu ar bob math o ddatblygiadau. Mae diogelu, cadwraeth a gwella’r amgylchedd yn hollbwysig ac yn nodweddion allweddol datblygu a gweithredu cynaliadwy. Mae gan ein tîm amgylcheddol brofiad dros 15 mlynedd o ran cynllunio amgylcheddol ar gyfer prosiectau isadeiledd a phrosiectau / asesiadau amgylcheddol annibynnol.

 

Mae ein gwybodaeth leol a chydweithrediad agos rhwng ein tîm amgylcheddol, ein cleientiaid, ymgynghorwyr amgylcheddol statudol, y timau dylunio a’r contractwyr wedi arwain at brosiectau peirianneg sifil arloesol, cadarn a chynaliadwy ledled Gogledd Cymru.

Rydym yn brofiadol o ran cydlynu timau amlddisgyblaethol yn effeithlon i fynd i’r afael â materion amgylcheddol cymhleth gan ddefnyddio gwybodaeth leol ac ymagwedd tuag at asesu sy’n dylunio, adeiladu a gweithredu cydbwysedd â lliniaru amgylcheddol ymarferol. Mae gan ein tîm o weithwyr proffesiynol alluoedd arbenigol ar gyfer darparu cefnogaeth feirniadol i ddylunwyr, datblygwyr, ymgynghorwyr amgylcheddol statudol a rheoleiddwyr.

Mae ein gwasanaethau Amgylcheddol yn cynnwys:

 • Asesiad Effaith Amgylcheddol
 • Arolygon Rhywogaeth a Warchodir
 • Arfarniad Ecolegol Rhagarweiniol
 • Asesiad Effaith Ecolegol
 • Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd
 • Clerc Gwaith Amgylcheddol ac Ecolegol
 • Cynlluniau Rheoli Cynefinoedd
 • Cynlluniau Rheoli Rhywogaethau Ymledol
 • Mapio Digidol GIS
 • Asesiadau WelTAG
 • Asesiad Amgylcheddol Strategol
 • Asesiad CEEQUAL
 • Cyngor Cynllunio Ecolegol