(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

Ysgol Hafod Lon Newydd, Penrhyndeudaeth

Cleient: Cyngor Gwynedd
Contractwr: Wynne Construction
Cost y Cynllun: £ 13 miliwn
Dyddiad Cwblhau: Tachwedd 2016

Gwybodaeth Prosiect

Adeiladwyd yr Ysgol Anghenion Addysgol Arbennig £13m newydd hon yn lle ysgol bresennol sydd wedi mynd yn rhy fach ar gyfer ei chapasi pwrpasol. Yn sgil natur gymhleth datblygu ysgol gydag anghenion ychwanegol, cynhaliwyd cyfarfodydd rhwng Rheolaeth Adeiladu, yr Adran Addysg a Phenseiri i ymdrin â materion tân a hygyrchedd na fyddai fel arfer yn cael sylw mewn cymaint o fanylder yn ystod y cam cynnar hwn.

Mae’r prosiect hefyd yn cynnwys uned breswyl gyda chwech o welyau sy’n darparu gwasanaethau ysbaid ar gyfer disgyblion yn yr ysgol a’u teuluoedd, ac yn galluogi iddynt dderbyn elfennau o’u gofal a’u haddysg yn agosach at eu cartrefi yng Ngwynedd.

Mae’r ysgol newydd yn cynnwys ystafelloedd dosbarth modern gyda digonedd o offer, yn ogystal â phwll hydrotherapi, ystafelloedd therapi, offer synhwyraidd a chyfl eusterau y tu allan ar gyfer chwarae a dysgu. Mae gardd a chaffi hefyd yn darparu amgylchedd i blant hŷn ddatblygu sgiliau entrepreneuraidd.

Unwaith yr oedd cyllid ar gyfer y prosiect wedi’i gadarnhau, anogwyd disgyblion i gyfrannu at ddylunio eu hysgol newydd dan oruchwyliaeth pensaer y prosiect. Caniataodd y syniad hwn i ddisgyblion deimlo eu bod wedi cyfrannu mewn rhyw fodd tuag at ddylunio’r prosiect newydd. Dan oruchwyliaeth, ymwelodd disgyblion hŷn â’r ysgol i weld sut oedd pethau’n datblygu yn ystod y gwaith adeiladu. Dyluniwyd yr ysgol gyda’r amgylchedd ac adnoddau adnewyddadwy yn y cof.

Mae’r prif strwythur concrid yn ei briod le yn golygu bod gan yr adeilad fas thermol uchel a’i fod yn cyrraedd Safon Rhagorol BREEAM. Oherwydd bod y dyluniad yn dilyn cyfuchliniau’r safle drwy leihau’r defnydd o dorri a llenwi, nid oedd angen deunydd wedi’i fewnforio.

Gosodwyd boeler biomas yn yr ysgol ynghyd â phaneli ffotofoltaidd uwchben canopi mynedfa’r ysgol. Caiff pob dosbarth ei awyru’n naturiol drwy gyfrwng Breathing Building System, a cheir golau naturiol ym mhob dosbarth drwy ffenestri lefel uchel. Mae to bywlysiau “gwyrdd” yn gorchuddio’r rhan fwyaf o’r ysgol – gyda bioamrywiaeth ac i wanhau dŵr storm. Mae gan yr ysgol system gadw ac ailgylchu dŵr glaw hefyd. Yn sgil anghenion yr ysgol, mae pwll Hydrotherapi wedi’i osod hefyd.

Drwy gydol y prosiect cyfan, llwyddwyd i gynnal cydweithio agos rhwng y contractwr, y cleient a rheolaeth adeiladu. Trefnwyd cyfarfodydd rheolaidd i drafod cynnydd ar y safle, a chynhaliwyd archwiliadau rheolaidd, neu bryd bynnag y gwnaed cais gan y prif gontractwr. Mae’r dyluniad wedi ymgorffori adeilad ysgol o safon sy’n bodloni anghenion ei ddeiliaid yn llawn, ynghyd â’u teuluoedd yn yr uned ysbaid gyfagos.