(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

Trosi adeilad allanol yn amgueddfa dreftadaeth a chanolfan ddysgu

Yr Ysgwrn Trawsfynydd

 

Client: Parc Cenedlaethol Eryri
Contractwr: Rhan 1: – R L Davies & Sons Rhan 2: – Grosvenor Construction
Côst y gwaith: £ 3 miliwn
Cwblhad y gwaith: Mai 2017

Gwybodaeth Prosiect

Dyma drosi adeilad allanol rhestredig Gradd 2 ar fferm, a elwir yn ‘Beudy Llwyd’ yn lleol, i Amgueddfa Dreftadaeth a chanolfan ddysgu am y Bardd Cymraeg, Hedd Wyn, a gollodd ei fywyd ym Mrwydr Passchendaele, Fflandrys, yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Cynhaliwyd cyfarfodydd gwerthfawr cyn cyflwyno’r cais gyda’r penseiri, y cleientiaid a Rheolaeth Adeiladu er mwyn craffu syniadau cychwynnol o frasluniau, a oedd yn cynnwys anghenion y cleient, a chydymffurfiad gyda’r Rheolaeth Adeiladu. Ar ôl y cyfarfod hwn, cafwyd gohebiaeth bellach dros negeseuon e-bost hyd nes y cafodd cais eu gyflwyno er cymeradwyaeth Rheolaeth Adeiladu. Gwnaed ymgynghoriad agos hefyd gydag amryw bartïon, yn lleol ac yn genedlaethol, i gael mewnbwn er dibenion addysgiadol a defnyddioldeb terfynol.

Sefydlwyd perthynas gref yn ystod camau dechreuol y broses adeiladu, gydag archwiliadau a chyfarfodydd yn digwydd yn gyson i sicrhau bod yr holl waith adeiladu ac unrhyw broblemau technegol yn cael eu datrys. Roedd yn amlwg yn ystod y camau dechreuol bod y prosiect yn cael ei reoli’n dda, nid yn unig o ran ansawdd y gwaith, ond taclusrwydd y safle, y strategaeth iechyd a diogelwch, a hefyd sut roedd gwastraff deunydd yn cael ei ddidoli a’i symud oddi ar y safle gan is-gontractwyr cymeradwy i ganolfan wastraff ailgylchu trwyddedig.

O ystyried natur sensitif yr adeilad rhestredig gyda cherrig llorio nodweddiadol y cyfnod, roedd rhaid creu modelau thermal er mwyn nodi’r system wresogi mwyaf effeithlon ar gyfer yr adeilad penodol hwn, a’i gyfyngiadau penodol. Mae gan yr adeilad rŵan foeler biomas sglodion coed adnewyddadwy sy’n darparu ffynhonnell gynaliadwy o wres a dŵr poeth, gyda system wresogi belydrol wedi’i lleoli rhwng trawslath strwythur y to. Mae’r panel pelydrol yn taflu gwres ar yr arwyneb oddi tano, yn hytrach na cheisio gwresogi cyfaint cyfan y gofod fel mae systemau gwresogi darfudiad confensiynol yn eu gwneud. Mae’r system wresogi hefyd wedi’i gysylltu i system Rheolaeth Adeiladu sy’n monitro tymheredd a lleithder ar draws y safle i sicrhau bod y cyflwr y tu mewn yn gwarchod y dodrefn a’r teclynnau hanesyddol, ac yn creu awyrgylch cyfforddus i ymwelwyr. Mae to gwyrdd yr estyniad newydd wedi’i adeiladu’n rhannol i mewn i’r tirlun ac mae ganddo briodweddau inswleiddio gwych, ac mae’n cynnal bioamrywiaeth yr amgylchedd lleol.

Defnyddiodd y prosiect rhagorol hwn adfeilion i ddod â bywyd yn ôl, i addysgu a hysbysu ymwelwyr o natur hanesyddol yr ardal. Cwblhawyd y prosiect ar amser gydag ansawdd adeiladu perffaith, ac o fewn y ffiniau ariannol. Cyfathrebodd y tîm adeiladu’n dda yn ystod y prosiect cyfan, â’r contractwr yn sicrhau diogelwch ar y safle trwy lendid a thrwy gael gwared â deunydd gwastraff i ganolfannau gwastraff trwyddedig. Mae hwn yn brosiect y gall Rheolaeth Adeiladu ei ddefnyddio fel canllaw ar gyfer prosiectau’r dyfodol.