(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

Ailddatblygu Ysbyty Coffa presennol yn Ganolfan Iechyd a Gofal Cymdeithasol – Canolfan Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Canolfan Goffa Ffestiniog, Blaenau Ffestiniog

Cleient: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Contractwyr: Anwyl Construction
Dyddiad Cwblhau: Rhagfyr 2018

Gwybodaeth Prosiect

Mae’r ailddatblygiad yn darparu canolfan i gael mynediad i iechyd, gofal cymdeithasol, gwasanaethau trydydd sector a llesiant yn y gymuned a chefnogi gweledigaeth Llywodraeth Cymru i ddarparu gofal yn y gymuned a gofal sy’n agosach at gartrefi pobl.  

Mae llawr cyntaf y ganolfan iechyd a llesiant yn cynnwys derbynfa a lle eistedd a swyddfeydd i reolwr y practis. Gall cleifion ddefnyddio ystafelloedd ymgynghori aml-bwrpas, ystafelloedd triniaeth ac archwilio, ystafell ddydd i bobl hŷn, ardal i weithgareddau ffisiotherapi a gwasanaeth trin traed. 

Ar y llawr cyntaf, mae deintyddfa gyda dwy ystafell driniaeth a derbynfa i’r cyhoedd.   Mae’r ardal hefyd yn darparu ystafelloedd i weithwyr meddygol proffesiynol fel nyrsys ardal, gofal lliniarol ac i ymwelwyr iechyd/bydwragedd.  Darperir desgiau yn ôl y gofyn i weithwyr iechyd meddwl, canolfan alw i ofal canolradd iechyd a gofal cymdeithasol a swyddfa i wasanaethau cymdeithasol plant ac oedolion.   Mae’r cyfleuster hefyd yn cynnig dwy ystafell fawr gyda chyfleusterau dysgu ac ystafell gynhadledd gofal sylfaenol / llyfrgell gyda golygfeydd godidog o’r dyffryn.  

Oherwydd ei bwysigrwydd a’i arwyddocad lleol, cadwyd nodweddion allweddol yr adeilad presennol (y rhan ganolog/gerddi coffa) oedd yn sail i ddyluniad yr adeilad newydd ynghyd â nodweddion fel y golofnres sydd wedi’i hymgorffori yn y dyluniad ynghyd â’r ardd goffa a gadwyd.

Defnyddiwyd deunyddiau llechi Cymreig lleol ar y to a’r waliau ac adeiladwyd y rhain gan grefftwyr lleol gan gadw sgiliau treftadaeth.

Mae’r Ganolfan Iechyd a Gofal Cymdeithasol newydd wedi’i hinsiwleiddio’n dda gyda chostau rhedeg isel a lefel isel o aer fydd yn gollwng, sy’n ei helpu i gyrraedd sgôr ‘Ardderchog’ BREEAM.  Defnyddiwyd lefelau uchel o waith insiwleiddio drwy’r adeilad gyda aer gaead da iawn sydd i gyd yn cyfrannu at lai o alw am ynni a llai o allyriadau carbon.  Ychwanegir at yr offer gwresogi effeithlon a’r gosodiadau golau a ddefnyddiwyd drwy’r adeilad gan arrae o baneli ffotofoltaig i ostwng y galw ar ffynonellau ynni seilwaith.

Roedd Rheolaeth Adeiladu YCG yn gysylltiedig â’r cynllun yn gynnar a chynhaliwyd cyfarfodydd cyn-cyflwyno cyn derbyn y cais i sicrhau lefel uchel o gydsynio gyda chynlluniau manwl o ansawdd.  Yn ystod y gwaith adeiladu, datblygwyd berthynas waith ardderchog rhwng asiant y safle a’r Swyddog Rheolaeth Adeiladu fu’n ymweld.