(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

Pont Farchogaeth Tonfanau

Client:  Cyngor Gwynedd
Contractwr:  Jones Bros

Côst y gwaith:

 £850K

Cwblhad y gwaith:

 Hydref 2015

Gwybodaeth Prosiect

Strwythurau

Y briff a roddwyd oedd darparu pont farchogaeth dros aber yr afon Dysynni yn Nhonfanau, Gogledd Cymru, ag iddi rychwant o 50m. Y bont newydd fyddai cymal coll ‘Llwybr Arfordir Cymru Gyfan’ oedd gynt yn golygu taith o 13 milltir ymhellach i mewn i’r tir. Fe’i hariannwyd gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, Traac, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Chyngor Gwynedd.

Tîm Strwythurau YGC oedd yn gyfrifol am gyflawni’r prosiect. Saith mis yn unig oedd ar gael o’r cyfnod cynllunio a’r dyluniad cysyniadol hyd at gy wyno’r cynnyrch gor enedig i’r cleient.

Gan fod y safle wedi’i leoli ym Mharc Cenedlaethol Eryri, yn agos at Ardal Cadwraeth Arbennig, mewn Ardal o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (ADdGA Morfa), mewn parth llanw a ger Rheil ordd Arfordir y Cambrian, roedd rhaid gwneud ceisiadau am sawl caniatâd gwahanol ar gyfer yr ardal amgylcheddol sensitif hon. Roedd hyn yn cynnwys Caniatâd Cynllunio (Parc Cenedlaethol Eryri), Caniatâd Cyngor Cefn Gwlad Cymru (ar gyfer gweithio mewn ADdGA a ger ACA), Caniatâd Morol (ar gyfer yr holl waith parhaol a dros dro islaw’r Cymedr Penllanw), Caniatâd Cyfoeth Naturiol Cymru i weithio mewn Brif Afon, Caniatâd Draenio Tir, trwydded Gwaith Stryd (ar gyfer cael mynediad i’r safle a danfon y craen a rhannau o’r bont), trwydded F10 gan AGID a thrwyddedau Network Rail (ar gyfer polion a chraeniau/gweithgareddau codi fyddai’n digwydd yn agos at y rheilffordd).

Cafodd pob rhwymedigaeth a chaniatâd ei sicrhau trwy waith Tîm Amgylcheddol mewnol YGC oedd yn cyfathrebu’n gyson gyda Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Uned Caniatadau Morol er mwyn sicrhau bod popeth yn ei le cyn i’r cymal adeiladu gychwyn.

Roedd y cleient a’r cyrff ariannu yn awyddus i gael pont eiconig oedd, felly, yn galluogi i ni fod yn greadigol ac yn arloesol gyda’r dyluniad. Oherwydd bod y bont, fodd bynnag, ar dir Parc Cenedlaethol Eryri ac yng nghanol tirwedd arw a phrydferth Tonfanau, roedd rhaid bod yn bwyllog gyda’r dyluniad a sicrhau fod y bont yn cydweddu â’i lleoliad gwledig. Ein bwriad oedd creu pont brydferth a thrawiadol heb iddi fod yn drefol nac yn ddiwydiannol ei hymddangosiad. Bu YGC yn gweithio’n glos gyda’r cleient a Pharc Cenedlaethol Eryri cyn dewis edrychiad estheteg y bont newydd, gan fod yn ystyriol o’r hyn oedd yn bosib gyda’r cyllid.

Dyluniodd YGC bont drawst llinyn bwa agored Vierendeel cysyniadol a fyddai’n cael ei gwneud o diwbiau dur cylchol gwag. Oherwydd amserlen gyfyng y prosiect, penderfynwyd gosod y contract trwy NEC3 (Dewis A) ‘dylunio ac adeiladu’ fel bod modd cael cymorth y prif gontractwr (Jones Bros Rhuthun) er mwyn sicrhau dyluniad manwl ar gyfer y prif strwythur a’r sylfeini.

Trefnwyd i godi’r brif bont ar 16/01/2013 am 6:15am ac, ar wahân i fân bryderon ynghylch cyflymder y gwynt y bore hwnnw, aeth popeth rhagddo yn ôl y cynllun. Hyd y bont newydd yn ei chyfanrwydd yw 55m ac mae ganddi rychwant clir o 50m. Hon yw’r bont droed drawst llinyn bwa agored Vierendeel â’r rhychwant hiraf yn y DU.