(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

Gwelliannau Interim A470 Gelligemlyn

Client: Llywodraeth Cymru
Contractwr: Balfour Beatty Construction Services Ltd
Cost y Cynllun:  £5.6 million
Dyddiad Cwblhau:  2011

Gwybodaeth Prosiect

Ffyrdd
Lleolir y cynllun i’r de o’r Ganllwyd ar Gefnffordd yr A470, ble yr oedd y lôn tua’r de wedi’i chau oherwydd bod y rhwystrau diogelwch presennol yn annigonol, ac felly dim ond ar un lôn y gallai traffig deithio a hynny wedi’i reoli gan oleuadau traffig. Roedd y gerbydlon wreiddiol yn gul iawn, gydag aliniad troellog heb ymylon ffordd. Amcan y cynllun oedd adfer traffig ddwy ffordd a gwella diogelwch y ffordd drwy adeiladu cerbydlon newydd 650m o hyd, 7.3m o led, gydag lleiafswm ymyl ffordd o 0.5m a llain galed 0.2m o led. YGC oedd yn gyfrifol am ddylunio’r cynllun, paratoi’r Gorchymyn Prynu Gorfodol, paratoi’r Gorchmynion Llinell ac Ymyl Ffordd, am ddogfennau’r contract ac am oruchwylio’r gwaith adeiladu.

Strwythurau
I liniaru’r effaith amgylcheddol, rhoddwyd wyneb carreg i’r waliau cynnal a’r waliau cynnal cerbydau – roedd y waliau hyn yn ddewis mwy sympathetig na’r rhwystrau dur diogelwch ffordd arferol. Daeth llawer o’r cerrig oedd eu hangen i’r gwaith o’r safle gan eu prosesu yno i leihau’r angen am gludo cerrig i’r safle. Roedd hyn yn gyfraniad sylweddol i gynaliadwyedd y cynllun.

Yr Amgylchedd

Roedd y cynllun wedi’i leoli mewn safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig ac ardal cadwraeth arbennig a gyferbyn â safleoedd ACA a SoDdGA eraill.  Roedd lleihau effeithiau ecolegol a thirwedd yn ystyriaeth ddylunio allweddol mewn ardal a ystyrir yn uned gyda chymeriad hanesyddol ar wahân.

Roedd yr ardal yn gynefin eang o goetir llydanddail ac yn gartref i geirw, ystlumod, adar, ymlusgiad, cen, ffwng ac anifeiliaid di-asgwrn-cefn a hefyd yn ardal addas i ddyfrgwn. Cynhaliwyd trafodaethau helaeth gyda chyrff cadwraeth a effeithiwyd, yn cynnwys Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Dŵr Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, fel y tirfeddiannwr. Cynhaliwyd amryfal arolygon ecolegol ar gyfer y Datganiad Amgylcheddol a gwnaed Asesiad Priodol. I osgoi colli coedlan aeddfed, ac er mwyn integreiddio i’r dirwedd, adeiladwyd y ffordd ar hyd ochr ddwyreiniol hen aliniad y ffordd. Gosodwyd ffensys eithrio ymlusgiaid a blychau ystlumod cyn dechrau ar y gwaith o glirio’r safle a diogelwyd coed aeddfed ble bo modd gan blannu coed ychwanegol yn lle’r rhai fu’n rhaid eu torri. Crëwyd cynllun ffordd a lwyddodd i integreiddio’n llwyddiannus i’r dirwedd oddiamgylch gan fodloni’r safonau gofynnol ar yr un pryd.