(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

Cynllun Peilot Pwllheli

Strategaeth Addasu i Newid Hinsawdd

Client:  Gwynedd Council
Contractwr:
Cost y Cynllun: £250k
Dyddiad Cwblhau:

Gwybodaeth Prosiect

URHPLLA
Mae Grŵp Tasg Strategaeth Gymunedol Newid Hinsawdd Cyngor Gwynedd wedi nodi fod y problemau llifogydd sy’n wynebu Pwllheli yn fater allweddol i’r Awdurdod ac mae wedi gofyn i asesiad canlyniadau newid yr hinsawdd gael ei gynnal a datblygu teclyn i ystyried ymgysylltu cyhoeddus ar bob lefel ar faterion amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol. Mae cais grant llwyddiannus i Lywodraeth Cynulliad Cymru yn awr yn golygu fod gan y prosiect becyn ariannu o £250,000 yn ei le gyda’r bwriad o adrodd ar y canfyddiadau erbyn hydref 2011.

Bydd y canlyniadau a’r gwersi a ddysgwyd yn cyfrannu at raglen “Dulliau Newydd” Llywodraeth Cynulliad Cymru fydd yn ceisio rheoli risg llifogydd yn ardal Pwllheli drwy fabwysiadu dull gweithio integredig rhwng AAC, CG a’u partneriaid. Dangosodd astudiaethau nad yw’r sefyllfa bresennol yn gynaliadwy yn y tymor canolig drwy barhau i adeiladu amddiffynfeydd arfordirol uwch a mwy i geisio mynd i’r afael â chynnydd yn lefel y môr a thywydd mwy stormus.

Amcan y prosiect peilot yw llunio strategaeth integredig hirdymor i reoli, lleddfu ac addasu perygl llifogydd mewn ymateb i ganlyniadau newid yn yr hinsawdd i dref a chyrion Pwllheli a bod y strategaeth yn cael ei derbyn a’i pherchenogi gan y gymuned.

Mae’r astudiaeth yn arloesol a blaengar sy’n cyrraedd ymhell y tu hwnt i’r ymateb adweithiol byrdymor arferol ac yn effeithio ar lawer o’r broses gynllunio a rheoli i adnabod datrysiadau cynaliadwy hirdymor ac asesu eu dichonoldeb o fewn y fframwaith cynllunio a deddfwriaethol presennol.

Dyluniwyd yr astudiaeth i nodi beth fydd canlyniadau cynnydd yn lefel y môr a newidiadau i ddigwyddiadau glaw yn y 100 mlynedd nesaf ar ardal Pwllheli. Bydd yn ystyried beth fydd canlyniadau’r cynnydd posib o 1m yn lefel y môr yn ogystal â chynnydd yn llif yr afonydd a hynny yn absenoldeb strategaeth addasol.

Yn ychwanegol, bydd yn adnabod dewisiadau rheoli i ddarparu anheddiad cynaliadwy ym Mhwllheli sy’n gallu ymdopi gyda chynnydd o 1.4cm yn lefel y môr bob blwyddyn yn ogystal â’r cynnydd gaiff ei ddarogan yn llif y dŵr croyw am y can mlynedd nesaf.

Pan fydd yr opsiynau rheoli strategol hirdymor hyn wedi’u nodi, bydd y rhain yn ffurfio fframwaith i ystyried a chynghori ar ddatrysiadau strategol byrdymor i’r problemau llifogydd presennol gyda’r bwriad o lywio sut i wario arian yn y modd gorau posib i ddatrys y problemau sy’n bodoli yn ogystal ag anghenion rheoli hirdymor. Agwedd allweddol o’r astudiaeth yw rhan y gymuned i ddeall y peryglon a’r dewisiadau cefnogi yn y dyfodol.