(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

A496 Pont Tŷ Gwyn y Gamlas

Trawstiau bont concrid 15m newydd i gysylltu priffordd 600m

Client:  Cyngor Gwynedd
Contractwr:  Jennings

Côst y gwaith:

 £380K

Cwblhad y gwaith:

 Medi 2012 – Ebrill 2013

Gwybodaeth Prosiect

Adeiladu

Pont fwaog yw pont garreg wreiddiol Ynys ac fe saif ar droad lem yn y ffordd. Gan fod yr A496 yn briffordd sy’n cael ei defnyddio gan lorïau mawrion sy’n gwasanaethu’r cyfleusterau tipio ac ailgylchu ar gyrion Harlech, roedd damweiniau’n digwydd ger y bont ac yn ei sgil hefyd caed tagfeydd trafnidiaeth. Adnabuwyd y safle fel safle i’w wella yn y 1970au ac fe ddadlwythwyd deunyddiau mewnlenwi ar linell ddangosol ar y pryd ar gyfer creu’r briffordd newydd yn y dyfodol.

Ym mis Medi 2012 gofynnwyd am gynllun i ddylunio ac adeiladu pont newydd a ffordd gysylltiol cyn Pasg y fwyddyn ganlynol (i’w gosod cyn i’r gweithgareddau capio celloedd gychwyn yn y domen ysbwriel). Cafodd llinell y deunydd a ddadlwythwyd yn y 1970au ei gwarchod rhag dynodiad amgylcheddol, ond, roedd yr tir ar bob tu iddi yn safleoedd ADdGA a ACA. Roedd yn wybyddus bod dyfrgwn yn byw ar hyd yr afon ac, ar y pryd, roedd llawer iawn o rywogaeth ymwthiol llysiau’r dial yn tyfu yno.

Er mwyn cyflawni’r gwaith o fewn yr amserlen gyfyng, roedd angen rhaglen flaenoriaethol er mwyn sicrhau bod pob caniatâd amrywiol wedi ei dderbyn. Roedd gofyn cael penderfyniad buan ar y gwaith o unioni’r briffordd a lleoli’r bont er mwyn gwneud cais am ganiatâd cynllunio, asesiad perygl llifogydd a’r astudiaethau amgylcheddol perthnasol. Rhoddwyd gwybod i’r gymuned leol am y gwaith arfaethedig trwy fynd o ddrws i ddrws i gael sêl eu bendith a thrwy hynny atal oedi gyda’r caniatadau.

Prif nodwedd y gweithiau oedd y bont newydd, pont drawst gyfannol o goncrid wedi ei ragdynhau. Fe’i dyluniwyd yn unol â chanllawiau Eurocodes, hyd union o 12m – hyd ar letraws o 15m, gyda sylfeini polion H wedi eu dodi ar graig rhyw 8m islaw’r wyneb, trwy haenau o raean a mawn. Yn sgil gogwydd sylweddol y bont, yr angen am or-bontio torlannau’r afon er mwyn cynnal coridor bywyd gwyllt, a’r angen am leiafswm dyfnder i’r gwaith adeiladu, roedd dyluniad y trawstiau oedd wedi’u castio’n barod yn golygu bod gwneuthuriad y llawr trawst ‘T’ yn cael ei bro i’r eithaf. Yn ogystal, roedd rhaid i’r bont gydweddu â’r bont wreiddiol a’r adeiladau carreg cyfagos. I wireddu hyn, adeiladwyd rhagfur a muriau dynesfa’r bont o garreg a gorchuddiwyd yr esgyll ategol â charreg.

Cafodd y gweithiau eu caffael trwy ramwaith y contractwyr ar gytundeb Dewis B NEC. Penodwyd Jennings yn gontractwr ar ddechrau mis Ionawr 2013 am bris tendro o £360,000. Cael gwared â llysiau’r dial a’u claddu ar y safle oedd y dasg drymaf oll, gyda maint y deunydd a halogwyd gan wreiddgyff (rhisom) yn cynyddu ac yn arwain at gynnydd o £15k ym mhris y cynllun.

Agorwyd y briffordd newydd ddiwedd mis Mawrth 2012, ychydig cyn y Pasg, a derbyniwyd sylwadau cadarnhaol gan bawb oedd yn ymwneud â’r gwaith a’r gymuned leol. Am fod pobl leol wedi cael eu hysbysu am y gwaith arfaethedig a chynnydd y gwaith ni dderbyniodd y cynghorydd unrhyw gwynion, rhywbeth yr oedd yn medru ymfalchïo’n arw ynddo!