(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

Academi Hwylio Genedlaethol Cymru a Chanolfan Ddigwyddiadau – prosiect adfywio dan arweiniad YGC yn cael cydnabyddiaeth gan yr ICE yn ei lyfr newydd “Shaping the World

Sefydliad y Peirianwyr Sifil yn lansio cyhoeddiad newydd i ddathlu 200 mlynedd o ragoriaeth mewn peirianneg

Er mwyn nodi ei ddaucanmlwyddiant, mae Sefydliad y Peirianwyr Sifil wedi cynhyrchu albwm dathliadol o’r enw Shaping the World.  Mae’r llyfr hwn, sydd wedi’i ddylunio’n gain, yn arddangos y 200 o strwythurau a phrosiectau peirianneg sydd wedi cael yr effaith fwyaf ar ein bywydau, ac yn dathlu’r unigolion a’r sefydliadau sy’n darparu’r isadeiledd hanfodol yr ydym oll yn dibynnu arno.

Wedi’i gynhyrchu mewn partneriaeth â’r cyhoeddwr St James’s House, lansiwyd y llyfr clawr caled ysbrydoledig hwn ym mhencadlys trawiadol y Sefydliad oddi ar Parliament Square yn the City of Westminster, Llundain.

Dyma lyfr hyfryd i’w roi ar fwrdd coffi unrhyw un sydd o’r safon uchaf yn nhermau ymchwil, ysgrifennu a dylunio, ac mae Shaping the World yn edrych i mewn i straeon allweddol ynghylch peirianneg ysbrydoledig yn ogystal â thaflu goleuni ar y diwydiannau mawr a’r sectorau masnachol sy’n amgylchynu’r ddisgyblaeth.

Ynghyd â’r delweddau hynod sy’n cyfleu maint a phrydferthwch y prosiectau peirianneg sydd o fewn y cloriau, mae’r cyhoeddiad hefyd yn ganllaw defnyddiol i benseiri, ymgynghorwyr, cwmnïau isadeiledd, cwmnïau amgylcheddol, sefydliadau addysgiadol o fewn y diwydiant a sefydliadau eraill y mae eu statws digyffelyb yn eu meysydd eu hunain yn sicrhau eu bod yn cael eu cynnwys yn y llyfr hwn.

Y GWYNT YN EIN HWYLIAU

Fel Canolfan Ragoriaeth ar gyfer hyfforddiant hwylio, mae Plas Heli yn darparu cyfleusterau o’r radd flaenaf ar gyfer hwylwyr o bob safon a gallu. Yn ogystal â chynnal digwyddiadau hwylio dingis cenedlaethol a rhyngwladol, bydd y cyfleusterau hefyd yn addas ar gyfer digwyddiadau cychod cilbren, regatas hwylio a gweithgareddau chwaraeon dŵr eraill. Ar sail llwyddiant Pwllheli, adnabuwyd cyfleoedd cychwynnol yn nhermau’r potensial i ddatblygu Academi Hwylio a Chanolfan Digwyddiadau a fyddai’n adeiladu ar gryfderau’r ardal, a chymryd mantais arnynt, er mwyn bodloni anghenion economaidd a chymdeithasol ehangach.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod o Gyngor Gwynedd, “mae’n bleser gweld prosiect o Wynedd yn cael ei gydnabod law yn llaw â phrosiectau o ledled y byd yn y cyhoeddiad arobryn hwn”.

Yn ôl Huw Williams, Pennaeth YGC “mae’r prosiect yn bodloni anghenion hwylwyr o bob lefel o allu: yn ogystal ag anghenion y gymuned.  Mae’n destun balchder bod un o’n prosiectau pennaf wedi’i gynnwys mewn cyhoeddiad o’r safon hon i ddathlu daucanmlwyddiant Sefydliad y Peirianwyr Sifil”.

Huw Williams (dde) Pennaeth YGC a’r Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cyngor Gwynedd (chwith) gyda chopi o’r llyfr.

Ariannwyd y prosiect gan y Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd (ERDF) drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) gydag arian cyfatebol gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd. Y prif nodau oedd uchafu’r buddion economaidd drwy ddenu cystadlaethau, digwyddiadau a chychod ymweld i’r ardal, gan roi adnodd i’w ddefnyddio gan y gymuned a hyrwyddo ac annog defnydd o’r iaith Gymraeg ym mhob agwedd ar ei weithgareddau.

Roedd tair prif elfen i’r datblygiad, gyda chyfanswm o £9.5m yn gyllideb, sef, ail-alinio’r ffordd fynediad a gwyriadau gwasanaethau cysylltiedig, gwaith morol yn cynnwys carthu, adeiladu pontŵn a wal y cei ac adeilad Academi newydd (BREEAM Excellent).

Roedd rôl YGC yn cynnwys yr isod:

  • Rheoli Prosiect, Rhaglen, Cost a Risg ar gyfer y datblygiad yn gyffredinol, yn cynnwys caffael a rheoli’r holl Gontractau Gwasanaethau a Gwaith (OJEU ac fel arall).
  • Trefniant Contractau NEC3, yn cynnwys contract Adeilad yr Academi, contract Gwaith Morol, contractau Ffordd Newydd ac Isadeiledd a Gwaith Morol pellach.
  • Rheoli budd-ddeiliaid a bodloni gofynion archwilio WEFO.
  • Asesiad amgylcheddol ac arwain ar Asesiad Effaith Amgylcheddol i fodloni gofynion Trwydded Forol a Chaniatâd Cynllunio. Roedd angen EIA llawn ar gyfer cydran y Gwaith Morol.
  • Bodloni gofynion BREEAM.
  • Caffael y Prif Gontractwr Adeiladu, Pensaer Adeiladu, Peiriannydd Strwythurol, Mecanyddol a Thrydanol.
  • Ymgymryd â’r rôl CDM-C.
  • Caffael y Contractwr Gwaith Morol a’r Contractwr Ffordd Newydd ac Isadeiledd a Gwaith Pellach.