(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

YMGYNGHORIAD A496 LLANBEDR

 

Cynllun A496 Gwella Mynediad Llanbedr – Ymgynghoriad cyn cais cynllunio

Mae Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 a Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2016 yn ei gwneud yn ofynnol i ddatblygwyr gynnal cyfnod ymgynghori am 28 diwrnod ar y lleiaf cyn ymgeisio am ganiatâd cynllunio ar gyfer pob datblygiad mawr.  Bydd y cyfnod ymgynghori ar gyfer y datblygiad arfaethedig hwn yn rhedeg rhwng y dyddiadau canlynol:

Dyddiad cychwyn: 11 Mai 2017, Dyddiad gorffen: 12 Mehefin 2017

Rydym yn paratoi i gyflwyno cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer A496 Gwella Mynediad Llanbedr.

Er mwyn bodloni ein rhwymedigaethau dan y deddfau uchod, rydym yn ysgrifennu at bob tirfeddiannwr/deiliad perthnasol, ymgyngoreion yn y gymuned ac ymgyngoreion arbenigol, a hefyd yn arddangos hysbysiadau cyhoeddus ar y safle, er mwyn gwahodd adborth ynglŷn â’n cais cynllunio drafft a’r dogfennau technegol ategol.

Bydd y cyfnod ymgynghori ar waith am 33 diwrnod – o’r 11fed o Fai 2017 tan y 12fed o Fehefin 2017. Yna, byddwn yn cyflwyno cais cynllunio Cynllun A496 Gwella Mynediad Llanbedr i’r Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Mae’r pecyn yn cynnwys y dogfennau, adroddiadau a lluniau canlynol:

5111_GA_202_20170316_Location_Red_Line_Plan

A496_Llanbedr_Access _Improvement_Design_and_Access_Statement

A496_Llanbedr_Access_Improvement_NMU_Context_Report

A496_Llanbedr_Access_Improvement_NMU_Supplementary_Report

A496_Llanbedr_Access_Improvement_NTS

A496_Llanbedr_Access_Improvement_Planning_Application

A496_Llanbedr_Access_Improvement_SEZ_Economic_Impact_Assessment

A496_Llanbedr_Access_Improvement_WelTAG_Planning_and_Appraisal_Report

A496_Llanbedr_Access_Improvement_WelTAG_Planning_Report

Structures_Drawings

Vol1_A496_Llanbedr_Access_Improvement_Environmental_Statement

Vol1a_Figures_Main_Document_(Part_1)

Vol1a_Figures_Main_Document_(Part_2)

Vol1a_Figures_Main_Document_(Part_3)

Vol2_APPENDIX_A-Cultural_Heritage

Vol2_APPENDIX_B-Landscape

Vol2_APPENDIX_C-Nature_Conservation

Vol2_APPENDIX_D-Road_Drainage

Vol2_APPENDIX_E-Air_Quality

Vol2_APPENDIX_F-Noise_and_Vibration

Vol2_APPENDIX_G-Habitat_Regulations_Assessment

Yn ogystal ag ymgynghori gyda’r rheini y bydd y cynllun yn effeithio’n uniongyrchol arnynt rydym hefyd yn croesawu adborth gan y gymuned yn gyffredinol ynghylch ein cynnig i adeiladu’r ffordd newydd i’r gorllewin o Lanbedr tua 1.5 km o hyd.  Bydd y ffordd newydd yn ymwahanu oddi wrth y A496 i’r gogledd o Lanbedr yn agos at y gwaith trin carthion.  Bydd yn mynd tua’r de wrth basio i’r gorllewin o Lanbedr, yn croesi dros Afon Artro a Ffordd Mochras ychydig i’r dwyrain o’r parcio cyhoeddus parcio oddi ar Ffordd Mochras. Bydd y ffordd yna yn mynd yn fras tua’r de i glymu i mewn i’r A496 presennol yn agos i Lwyn y Pin

Bydd unrhyw sylwadau’n cyfrannu at ein cais cynllunio i’r awdurdod cynllunio lleol. Bydd yr holl sylwadau a dderbynnir yn ystod y cyfnod ymgynghori’n cael eu cofnodi a’u trafod mewn Adroddiad Ymgynghori, a fydd yn cael ei gyflwyno gyda’n cais cynllunio.

Rhaid i bawb sy’n dymuno cyflwyno sylwadau ynghylch y datblygiad arfaethedig ysgrifennu atom i’r cyfeiriad e-bost:

Llanbedr@gwynedd.llyw.cymru

neu drwy’r post i:

YGC, Swyddfa’r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

erbyn y 12fed o Fehefin 2017.