(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

GYRFAOEDD

Ni yw’r ymgynghoriaeth sector cyhoeddus fwyaf yng Nghymru, gan weithio gyda rhestr

helaeth ac amrywiol o gleientiaid, yn y sector cyhoeddus a phreifat.

Rydym wedi sefydlu traddodiad o allu cynnig cyfleoedd gyrfa i’r rhai sy’n dymuno dilyn gyrfa hynod fedrus yn yr amgylchedd adeiledig. 

Dros y blynyddoedd, rydym wedi buddsoddi’n drwm yn ei staff, gan gynnig y cyfle i ennill cymwysterau academaidd a / neu broffesiynol pellach. 

Rydym yn frwd dros gynnal cyflogaeth leol ar draws ystod o ddisgyblaethau ac ar hyn o bryd mae dros 80% o’n staff yn byw yng Ngwynedd. 

Mae hyn nid yn unig yn golygu ein bod yn gallu cadw pobl fedrus yn y rhanbarth, ond rydym hefyd yn cyfrannu tuag at greu amgylchedd economaidd cynaliadwy trwy sicrhau ein bod yn cadw cyflogaeth leol mewn sectorau heriol a gwobrwyol. 

Mae hyn yn sicrhau bod gan y bobl a gyflogwn gydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith a gallwn barhau i gyfrannu at wneud y cymunedau lleol yn lleoedd llewyrchus a bywiog i fyw a gweithio.

workers surveying in a field

swyddi gwag

Cyfleoedd Gwaith

Rydym yn aml yn chwylio am bobl frwdfrydig ac ymroddedig i ymuno â ni.

Teitl swydd: Swyddog Gorfodaeth Gwasanaethau Stryd
Dyddiad cau: 11/10/2023  10:00
Math Swydd/Oriau: Parhaol | 37 Awr
Cyflog: £32,909 – £34,723 y flwyddyn
Lleoliad(au): Depo Priffyrdd Caernarfon
Cliciwch yma i ymgeisio

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio hefo ni, yna anfonwch gopi o’ch CV at ygc@gwynedd.llyw.cymru

pam ymuno ag YGC?

Gan weithio efo ni, gallwch elwa o’r canlynol:

Cydbwysedd Gwaith-Bywyd

Mae sicrhau bod staff yn cael cydbwysedd iach rhwng gwaith a bywyd cartref yn bwysig iawn i ni. Gall staff fanteisio ar y trefniadau canlynol:

 • Oriau gwaith hyblyg (lle mae amgylchiadau’n caniatáu)

 • Rhannu Swydd (lle mae amgylchiadau’n caniatáu)

 • Lwfans absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu

 • Seibiant rhiant a gweithio hyblyg i rieni a gofalwyr

Hyfforddiant a Datblygiad

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd buddsoddi yn ei ased pwysicaf – ei phobol.

Gall pob gweithiwr YGC ddisgwyl:

 • Cyflwyniadau ffurfiol ac adolygiad perfformiad blynyddol

 • Amrywiaeth eang o gyfleoedd hyfforddi a datblygu mewnol ac allanol

 • Cyfraniad tuag at aelodaeth cyrff proffesiynol sy’n berthnasol i’r gwaith

Cynllun Pensiwn

Rydym yn gweithredu Cynllun Penshiwn Llywodraeth Lleol

Gellir dod o hyd i wybodaeth am y cynllun ar wefan Cronfa Bensiwn Gwynedd.

Buddion Ychwangeol

Mae yna nifer o fanteision ychwanegol i weithio i ni, gan gynnwys:

 • Cyfle i weithio mewn amgylchedd iaith Gymraeg – Cymraeg yw iaith weinyddol swyddogol YGC

 • Talebau gofal plant, sydd wedi’u heithrio rhag treth ac YG

 • Cynlluniau prynu car a beic â chymorth

 • Digwyddiadau codi ymwybyddiaeth am faterion iechyd a lles

 • Cyfleusterau parcio am ddim

 • Profion llygaid am ddim i staff sy’n defnyddio sgriniau arddangos yn rheolaidd

 • Gwasanaeth Cwnsela MEDRA – Cynghori am ddim a chyfrinachol ar gyfer staff

prentisiaeth

Ai prentisiaeth yw’r cam nesaf i chi?

Gwnewch y dewis doeth, dewisiwch brentisiaeth yng Nghyngor Gwynedd.

Mae prentisiaeth yn gyfle i chi ddatblygu eich gyrfa drwy weithio gyda phobl brofiadol, derbyn cymwysterau a chael cyflog yr un pryd!

Mae cyfleoedd prentisiaeth gyda ni yn ran o raglen Prentisiaeth Cyngor Gwynedd.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma ar  Wefan Cyngor Gwynedd

 

Prentisiaeth Peirianneg Sifil banner, Dynas ar bont yn gwisgo high vis