(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

NEWYDDION A DIGWYDDIADAU

Cyngor Gwynedd yn cytuno i ymestyn Ysgol y Faenol

Mar 14, 2019 | Newyddion

Mae cynllun cyffrous i ad-drefnu darpariaeth addysg ym Mangor wedi cael hwb ychwanegol heddiw, gyda Chabinet Cyngor Gwynedd yn cadarnhau buddsoddiad i ymestyn Ysgol y Faenol.

Bydd hyn yn cynyddu capasiti yr ysgol o 186 i 315 disgybl drwy adnewyddu’r adeilad presennol ac adeiladu estyniad. Bydd yr estyniad newydd yn cynnwys ystafelloedd dysgu pwrpasol a modern sy’n gydnaws ag addysg yn yr 21ain Ganrif. Bydd hefyd yn cynnwys darpariaeth cyn-ysgol a chymunedol fydd yn gwneud yr ysgol yn hwb i’r ardal hon ym Mhenrhosgarnedd.

Mae hyn yn ran o brosiect mwy i ad-drefnu darpariaeth ysgolion cynradd ym Mangor sydd hefyd yn cynnwys adeiladu Ysgol y Garnedd newydd gyda lle i 420 o ddisgyblion.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet dros Addysg Cyngor Gwynedd:

“Mae hyn yn adeg cyffrous iawn i addysg gynradd ym Mangor. Drwy gynyddu maint y ddwy ysgol, bydd mwy o leoedd i blant lleol mewn adeg ble mae poblogaeth yr ardal yn tyfu yn sydyn, a’r galw am le yn yr ysgolion hyn yn uchel. Rydym yn falch iawn o fedru darparu ysgolion modern pwrpasol i’r ardal.”

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i fuddsoddi £12.7 miliwn yn addysg gynradd yn y ddinas, sydd yn cynnwys £6.35 miliwn o arian Llywodraeth Cymru fel rhan o gynllun Ysgolion yr 21fed ganrif.

Mae disgwyl y bydd cais cynllunio ar gyfer ymestyn adeilad Ysgol y Faenol yn cael ei ystyried yn fuan, ac os bydd cymeradwyaeth, bydd gwaith adnewyddu ac ymestyn Ysgol y Faenol yn dechrau yn yr haf.

Paratowyd y cynlluniau pensaernïol a’r delweddau ar gyfer ail ddatblygu’r ysgol gan Penseiri YGC drwy ddefnyddio cyfres o feddalwedd dylunio ddiweddaraf.