SECTORAU a GWASANAETHAU

Delivering services across both the public and private sectors, we are passionate about the services we deliver and are committed to providing the highest level of quality to our clients.

DYLUNIO ISADEILEDD AC THRAFNIDIAETH

Dylunio & Ymgynghori...

Mae YGC yn cynnig gwasanaeth ymgynghori cynhwysfawr ym meysydd seilwaith a thrafnidiaeth ac mae wedi chwarae rhan allweddol yn y sector ers dros 20 mlynedd. Mae gennym berthynas waith glos gyda Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol, Gwasanaethau Cyhoeddus a chwmnïau Preifat ledled Cymru.
Ers 1996, YGC yw'r ymgynghorydd dylunio a pheirianneg dethol ar nifer o brosiectau seilwaith a thrafnidiaeth allweddol.
Rydym yn ymdrin â phrosiectau mewn modd amlddisgyblaethol gan ddefnyddio arbenigwyr o sectorau eraill er mwyn sicrhau llwyddiant pob prosiect yr ydym yn ei redeg. A chydag adnoddau yn perthyn i bob un o'r disgyblaethau peirianneg sifil, mae YGC yn cynnig pob gwasanaeth sydd ei angen i gwsmeriaid seilwaith a thrafnidiaeth am brosiect llwyddiannus beth bynnag fo'i faint a'i gymhlethdod.
Mae gwasanaethau ar gyfer y sectorau Seilwaith a Thrafnidiaeth yn cynnwys:

 • Dylunio Priffyrdd a Chyflawni Prosiectau
 • Peirianneg a rheoli Strwythurau Pontydd a Chynnal
 • Peirianneg trafnidiaeth
 • Peirianneg Dŵr a Dŵr Gwastraff
 • Harbyrau a Marinas
 • Peirianneg geodechnegol

DYLUNIO ADEILADAU AC AROLYGU EIDDO

Wedi'i hadeiladu â hyder...

Mae YGC yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i ddiwallu anghenion cynllunio, dylunio a chyflawni prosiectau ar gyfer yr amgylchedd adeiledig.

Mae gennym adnoddau a phrofiad eang, ac mae ein tîm o Benseiri, Peirianwyr Strwythurol, Peirianwyr Mecanyddol a Thrydanol a Syrfewyr Adeiladau yn ein galluogi i ddiwallu anghenion

Mae'r cymhelliant a'r angerdd ymysg ein timau i gyflawni a rhannu'r daith gyda'r cleient gan ddarparu'r gwasanaeth y dylent ei ddisgwyl. Rydym yn cymryd rhan arweiniol o'r adeg y derbynnir prosiect, gan roi gwybodaeth gadarn ar reoli penderfyniadau, sy'n llifo drwy'r prosiect o'r dechrau hyd y trosglwyddiad terfynol.

Boed yn rhaglen waith gymhleth neu yn brosiect unigol, mae methodoleg YGC yr un fath bob amser ac mae ein hamcanion yn eglur.

Mae'r gwasanaethau a ddarperir i'r sector Eiddo ac Adeiladu yn cynnwys:

 • Dylunio Pensaernïol
 • Arolygon ac Archwiliadau Adeiladau
 • Ymgymryd â swyddogaeth Prif Ddylunydd CDM a Dylunydd
 • Rheoli Prosiectau
 • Peirianneg Fecanyddol a Thrydanol
 • Datrysiadau Draenio
 • Rheolaeth Adeiladu

DŴR AC ARFORDIROL

Ymateb i'r her...

Mae gan YGC dîm o beirianwyr wedi'u neilltuo i ymdrin â'r bygythiad cynyddol gan lifogydd o ganlyniad i'r cynnydd tybiedig yn lefel y môr a dwyster glaw sy'n gysylltiedig â newid hinsawdd.

Un o brif gyfrifoldebau'r tîm yw ymgymryd â gwaith rheoli risg o lifogydd.

Gall Rheoli Risg o Lifogydd fod ar sawl ffurf gan amrywio o adeiladu amddiffynfeydd llifogydd i fagu gwytnwch trwy godi ymwybyddiaeth y cyhoedd.

Trwy ymgysylltu effeithiol gyda'r cyhoedd a chydweithio gydag awdurdodau rheoli risg eraill, nod YGC yw rheoli'r perygl o lifogydd mewn cymunedau ledled y rhanbarth gan gynnwys cyflawni'r swyddogaeth o fod yn Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol ar ran Cynghorau Gwynedd a Môn.

Mae'r gwasanaethau a ddarperir ar ran y sector Dŵr ac Arfordirol yn cynnwys:

 • Cynnal Asesiadau Perygl o Lifogydd a chynnig cyngor Cyn-cynllunio
 • Dylunio cynlluniau lliniaru llifogydd gyda'r gallu i Fodelu Llifogydd
 • Rheoli perygl rhag erydiad arfordirol a bod yn gartref i Ganolfan Monitro Arfordirol Cymru
 • Rheoli Prosiectau a chyfrannu at gynlluniau peirianneg Morol o safbwynt technegol
 • Treillio a rheoli agweddau technegol sy'n gysylltiedig â rheoli marinas a harbyrau
 • Rheoli peirianneg a phrosiect cynlluniau sy'n ymwneud â gweithgareddau hamdden dŵr
 • Archwilio asedau
 • Datblygu a chynnal cofrestrau asedion
 • Arolygu
 • Ffurfio Strategaeth Rheoli Risg Erydu Arfordirol a Llifogydd

AMGYLCHEDD

Mae'n naturiol i ni...

Mae materion yn ymwneud â'r amgylchedd a chynaliadwyedd yn dylanwadu ar bob math o ddatblygiad. Mae gwarchod, cynnal a gwella'r amgylchedd yn hollbwysig, ac yn nodweddion allweddol o ddatblygiad a gweithrediad cynaliadwy. Mae gan ein tîm Amgylcheddol dros 10 mlynedd o brofiad mewn cynllunio amgylcheddol parthed prosiectau seilwaith a phrosiectau / asesiadau amgylcheddol unigol.

Mae ein gwybodaeth leol ynghyd â chydweithrediad agos rhwng ein tîm amgylcheddol, ein cleientiaid, ymgynghoreion amgylcheddol statudol, y timau dylunio a chontractwyr wedi arwain at gyflawni datrysiadau seilwaith cynaliadwy, arloesol a chadarn ledled Gogledd Cymru.

Mae gennym brofiad helaeth o gydlynu timau amlddisgyblaethol yn effeithlon er mwyn ateb gofynion materion amgylcheddol cymhleth, ac mae gennym wybodaeth leol a ffordd o gynnal asesiadau sy'n cydbwyso dyluniad, adeiladu, a gweithredu, gyda mesurau lliniaru amgylcheddol ymarferol.

Mae ein tîm proffesiynol yn meddu ar alluoedd arbenigol ac yn rhoi cefnogaeth feirniadol i ddylunwyr, datblygwyr, ymgynghoreion amgylcheddol statudol a rheolyddion.

Mae gwasanaethau a ddarperir i'r sector Amgylcheddol yn cynnwys:

 • Asesiad Effaith Amgylcheddol
 • Asesiad Amgylcheddol Strategol
 • Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd
 • Ecoleg
 • Coed a Thirlunio
 • Monitro Ansawdd Dŵr

ygc@gwynedd.llyw.cymru

(01286) 679426